Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu tuyển dụng viên chức năm 2023

03/10/2023

Căn cứ Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu;
Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu;
Căn cứ Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; biên chế của các tổ chức hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023; giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2022-2023 hưởng lương từ ngân sách nhà nước; Quyết định 558/QĐ- SGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024;
Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH 12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14;
Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;
Căn cứ Thông tư số 07/VBHN-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Bộ Y tế về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ;
Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
Để đáp ứng nhu cầu bổ sung viên chức thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào năm học 2023-2024. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2023. Cụ thể như sau:

I. NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG
1. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.
2. Bảo đảm tính cạnh tranh.
3. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.
4. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
5. Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số.
II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
1. Số lượng người làm việc giao năm học 2023-2024: 913 người.
2. Số lượng người làm việc giao năm học 2023-2024 hiện có mặt 851; số lượng người làm việc chưa sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập: 62 người.
3. Số lượng viên chức cần tuyển dụng ở từng vị trí việc làm năm 2023: 42 người. Cụ thể:
– Vị trí việc làm giáo viên: 37 chỉ tiêu (Toán 05, Ngữ văn 05, Vật lý 03, Hóa học 03, Tin học 01, Tiếng Anh 07, Lịch sử 02, Địa lý 04, Giáo dục kinh tế và pháp luật 02, Thể dục 03, Giáo dục quốc phòng – An ninh 02).
– Vị trí việc làm nhân viên: 05 chỉ tiêu (Y tế 02, Kế toán 03).
III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ ƯU TIÊN TUYỂN DỤNG
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng vị trí việc làm
2.1. Đối với giáo viên trung học phổ thông hạng III
Người đăng ký dự tuyển giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số V.07.05.15) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Điều 72, Luật Giáo dục năm 2019; Điều 3, Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT,
04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.
* Lưu ý: Thời điểm tuyển dụng chưa yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Tuy nhiên, phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được tuyển dụng.
2.2. Đối với nhân viên
a) Nhân viên kế toán: Đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm Kế toán viên, mã số 06.031 đối với trình độ Đại học trở lên hoặc Kế toán viên trung cấp, mã số
06.032 đối với trình độ Cao đẳng theo quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 7, Điều 8 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.
b) Nhân viên y tế: Đảm bảo tiêu chuẩn vị trí việc làm y sĩ hạng IV, mã số V08.03.07 theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Bộ Y tế về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.
3. Ưu tiên trong tuyển dụng
3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
3.2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC THEO NGHỊ ĐỊNH 140/2017/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, TẠO NGUỒN CÁN BỘ TỪ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC, CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ
Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên quy định “Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi” tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
1. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông.
2. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học.
3. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Olympic thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ DỰ XÉT TUYỂN
1. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc gửi theo đường bưu chính theo thông báo tuyển dụng, gồm:
1.1. Thành phần hồ sơ
a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm:
– Đăng ký dự tuyển theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP theo Phụ lục I.
– Đăng ký dự tuyển theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP theo Phụ lục II.
b) Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm theo yêu cầu của vị trí/chức danh nghề nghiệp dự tuyển.
c) Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong xét tuyển dụng giáo viên (nếu
có) được cơ quan có thẩm quyền cấp, cụ thể như sau:
– Đối tượng ưu tiên là người dân tộc thiểu số: Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;
– Đối tượng là con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh; con của người hưởng chính sách như thương binh: Thẻ thương binh hoặc bệnh binh, giấy khai sinh, căn cước công dân;
– Đối tượng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Quyết định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về được hưởng chính sách chất độc hóa học; giấy khai sinh, căn cước công dân;
– Đối tượng là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan sự bị: Quyết định phục viên, quyết định chuyển ngành, các giấy tờ minh chứng liên quan;
– Đối tượng là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Giấy phục viên, hoàn thành nghĩa vụ; giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong hoặc giấy tờ minh chứng khác có liên quan.
d) 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm được chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây; sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh.
đ) 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, nơi nhận; số điện thoại liên hệ.
* Lưu ý: Phiếu đăng ký dự xét tuyển và các tài liệu kèm theo được đựng trong bìa hồ sơ, ngoài bìa ghi họ tên và đầy đủ các thông tin theo quy định của Hội đồng tuyển dụng.
1.2. Người đăng ký dự xét tuyển viên chức phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác các nội dung kê khai trong Phiếu.
* Lưu ý: Khuyến khích các thí sinh có chứng chỉ tin học ứng dụng; ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Thời gian nhận hồ sơ
Thời gian tiếp nhận hồ sơ 30 ngày, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2023 trong giờ hành chính các ngày làm việc; trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời gian theo dấu công văn đến Trung tâm phục vụ hành chính công, tỉnh Lai Châu.
3. Địa điểm nhận hồ sơ
Trung tâm phục vụ hành chính công, tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu).
4. Lệ phí tuyển dụng
4.1. Mức thu: 500.000 đồng/01 người đăng ký dự tuyển (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
4.2. Hình thức thu lệ phí tuyển dụng: Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí tuyển dụng trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển hoặc chuyển khoản đến tên tài khoản: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu; số tài khoản: 3511.0.1008966 (Mã Kho Bạc: 3161) tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu; Nội dung chuyển khoản: nộp lệ phí tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023.

VI. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. (Xét tuyển theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP trước, nếu còn chỉ tiêu, thực hiện xét tuyển theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP)
2. Nội dung xét tuyển: Thực hiện theo 02 vòng, cụ thể như sau:
2.1. Xét tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và vị trí nhân
viên theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP
a) Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo tiêu chuẩn quy định tại phần IV của Kế hoạch này. Kết quả vòng 1: Xác định “Đạt” hoặc “Không đạt” theo yêu cầu của vị trí việc làm.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ, chuyên ngành
– Hình thức: Phỏng vấn.
– Nội dung: Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
– Thời gian: 30 phút (Thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).
– Thang điểm: 100 điểm.
2.2. Xét tuyển đối với vị trí giáo viên theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Kết quả vòng 1: Xác định “Đạt” hoặc “Không đạt” theo yêu cầu của vị trí việc làm.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức thi: Thực hành
– Nội dung thi: Giảng 01 phần nội dung 01 tiết học của bộ môn dự tuyển theo chương trình của cấp học quy định.
– Thời gian thi: 30 phút (Thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi
thực hành).
– Thang điểm: 100 điểm.
3. Cách xác định người trúng tuyển
a) Có kết quả điểm thực hành tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm thực hành vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 3, phần III của Kế hoạch này cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định người trúng tuyển.
d) Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn, thực hành.
4. Trường hợp hủy quyết định tuyển dụng
a) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự xét tuyển
theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì bị hủy kết quả trúng tuyển.
b) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
5. Trường hợp bổ sung người trúng tuyển
Trường hợp người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng (đảm bảo quy định tại Mục 3, phần VI của Kế hoạch này) thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
* Lưu ý: Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
VII. THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng (Tháng 10 năm 2023).
2. Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023, Ban Giám sát và các Ban giúp việc Hội đồng (Trong tháng 11 năm 2023).
3. Thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển dụng do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng.
4. Tổ chức xét tuyển
– Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển dụng tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 02, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở (http://laichau.edu.vn) và niêm yết công khai tại Sở Giáo dục và Đào tạo;
– Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham gia dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức thi vòng 2 theo quy định.
5. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức (Dự kiến tháng 11 năm 2023).
6. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (Dự kiến tháng 12 năm 2023).
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023 đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định.
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tham gia tổ chức xét tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023 đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định.
3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: Tuyên truyền Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023 đến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động tại đơn vị, phụ huynh, học sinh và nhân dân địa phương; Phối hợp tham gia tổ chức xét tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023 đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định.
4. Phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu, Công ty Điện lực Lai Châu tổ chức xét tuyển dụng viên chức theo đúng quy định của pháp luật.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ về cơ quan thường trực Hội đồng xét tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023 (tầng 4, nhà E, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu hoặc số điện thoại 02133.876.412) để xem xét, giải quyết./.

Nguồn tin: laichau.edu.vn