Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2022

26/05/2022

Căn cứ Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010), Luật Sửa đổi, bổ sung một số diều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019);

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 141/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/12/2020 quy định về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp ra trường;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2022.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

I.   NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 162 chỉ tiêu

Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT năm 2022 gồm 162 chỉ tiêu, cụ thể:

Giáo viên: 122 chỉ tiêu (Toán: 12; Vật lí: 06; Hóa học: 04; Sinh học: 06; Ngữ văn: 20; Lịch sử: 07; Địa lí: 07; GDCD: 06; Tiếng Anh: 21; Tiếng Trung

Quốc: 03; Tin học: 13; Công nghệ: 08; Giáo dục thể dục 02; QPAN: 07).

Nhân viên: 40 chỉ tiêu (Thiết bị-thí nghiệm: 21; Văn thư: 09; Thư viện: 04; Y tế: 06).

Cơ cấu, vị trí việc làm, trình độ cụ thể theo biểu chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2022 (chi tết theo biểu đính kèm).

II.   TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III.   PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Xét tuyển viên chức

a)   Đối tượng

Người dân tộc thiểu số được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử đi đào tạo hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp theo quy định của Luật giáo dục năm 2019 và Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp ra trường.

b)   Phiếu đăng ký dự tuyển

Sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp: nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu 01 tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Cung cấp các minh chứng, cụ thể:

+ Văn bằng, bảng điểm tốt nghiệp trình độ đại học;

+ Quyết định cử đi học theo chế độ cử tuyển của Chủ tịch UBND tỉnh;

(Các minh chứng về văn bằng, chứng chỉ, tài liệu liên quan phải được công chứng hoặc chứng thực).

c)   Tổ chức xét tuyển

Vòng 01: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Vòng 02: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phỏng vấn 30 phút, thang điểm

đ) Một số lưu ý trong xét tuyển

Sinh viên cử tuyển thuộc đối tượng xét tuyển khi đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm tại đơn vị nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú vào thời điểm được Chủ tịch UBND tỉnh cử đi học theo chế độ cử tuyển1.

Trường hợp các đối tượng xét tuyển đều không trúng tuyển, chỉ tiêu tuyển dụng đó sẽ chuyển sang thi tuyển.

2.  Thi tuyển viên chức

2.1. Đối tượng: Người có đủ các điều kiện quy định tại Mục II công văn này (trừ các đối tượng thuộc diện xét tuyển quy định tại khoản 1 Mục III trên).

2.2. Phiếu đăng dự tuyển: theo Mẫu 01 tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

2.3.  Tổ chức thi tuyển

Vòng 01: Thi kiểm tra kiến thức chung

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Nội dung thi gồm 02 phần:

Phần I: Kiến thức chung, gồm 60 câu hỏi. Thời gian thi 60 phút;

Nội dung: thi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

Phần II: Tiếng Anh, gồm 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút;

Nội dung: thi kiến thức Tiếng Anh theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi theo quy định, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì thí sinh được thi tiếp vòng

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên cấp trung học phổ thông

VD: thí sinh có hộ khẩu thường trú tại huyện Tràng Định vào thời điểm được Chủ tịch UBND tỉnh cử đi học cử tuyển, thuộc đối tượng xét tuyển khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều kiện và đăng ký dự tuyển vào 1 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp ở huyện Tràng Định có nhu cầu tuyển dụng.

+ Hình thức thi: thực hành giảng 01 phần nội dung 01 tiết học của bộ môn dự tuyển theo chương trình của cấp học quy định.

+ Nội dung thi: kiến thức, kỹ năng chuyên môn liên quan đến nội dung bài học của cấp học, môn học theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm.

+ Thời gian thi: 30 phút.

+ Thang điểm: 100 điểm.

Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển nhân viên văn thư; thư viện; y tế; thiết bị, thí nghiệm.

Hình thức thi: thực hành một số nhiệm vụ của vị trí việc làm dự tuyển.

Nội dung thi: kiến thức, kỹ năng chuyên môn liên quan đến lĩnh vực theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm.

Thời gian thi: 20 phút.

Thang điểm: 100 điểm.

Cách xác định người trúng tuyển: thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

IV.     ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, TỔ CHỨC XÉT TUYỂN, THI TUYỂN

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 18/5/2022 đến hết ngày 17/6/2022 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Phòng Tổ chức cán bộ (tầng 2) trụ sở Sở GDĐT (số 06, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), điện thoại: 812.606.

Thí sinh nộp 3 phong bì (không dán tem) và ghi rõ địa chỉ nhận thông tin của thí sinh từ Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở GDĐT Lạng Sơn.

Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển, thi tuyển: Sở GDĐT sẽ thông tin trong Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 01 (đối với thí sinh diện thi tuyển) và tham dự xét tuyển ở vòng 02 (đối với thí sinh diện xét tuyển).

V.  KINH PHÍ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN

Mức thu phí tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính (thí sinh nộp phí tuyển dụng vào ngày làm thủ tục dự thi).

VI.   MỘT SỐ LƯU Ý

Về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (đối với thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm nhân viên).

Có phụ lục kèm theo Thông báo này.

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển tại từng vị trí việc làm được cập nhật, tổng hợp và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở GDĐT vào cuối mỗi tuần trong thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở GDĐT để các thí sinh có phương án đăng ký đơn vị dự tuyển phù hợp.

Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào một trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT có nhu cầu tuyển dụng phù hợp với chuyên ngành đào tạo, nếu thí sinh đăng ký dự tuyển vào 02 đơn vị trở lên sẽ không được dự

Thí sinh đăng ký dự tuyển có quyền rút Phiếu đã đăng ký dự tuyển để đăng ký dự tuyển vào đơn vị khác khi chưa hết thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển nếu đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng.

Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy, xóa để đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch; kê khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng theo từng đối tượng (thi tuyển hay xét tuyển); ghi đầy đủ các thông tin về trình độ, số hiệu văn bằng, chứng chỉ, ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ, giá trị sử dụng và giá trị quy đổi của văn bằng chứng chỉ (nếu có) (đối với chứng chỉ ngoại ngữ: ngoài việc kê khai như văn bằng, chứng chỉ chung, các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cần chứng minh được giá trị sử dụng theo quy định hoặc giá trị quy đổi về bậc, điểm số…).

Đối với các Phiếu đăng ký dự tuyển nộp tại vị trí có đối tượng xét tuyển được công nhận trúng tuyển (hết chỉ tiêu tuyển dụng): thí sinh làm đơn chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển, làm lại Phiếu đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm khác có trình độ, chuyên ngành phù hợp để thi tuyển theo quy định (nếu có). Phiếu đăng ký dự tuyển lần 2 của thí sinh do hết chỉ tiêu tuyển dụng không tính là Phiếu đăng ký dự tuyển nộp quá thời gian quy định tại thông báo này. Thời gian thay đổi nguyện vọng Sở GDĐT sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển.

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT năm 2022 được đăng công khai trên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, niêm yết tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo; đăng tải trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: http://www.langson.edu.vn/

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin học

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: langson.edu.vn