Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021

09/04/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT – BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 69/TTr-SGDĐTngày 30/3/2021; Kế hoạch số 69/KH- SGDĐTngày 30/3/2021 về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021; đề nghị của Trưởng phòng Công chức, viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo với những nội dung chính như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 124 chỉ tiêu, trong đó:

Chỉ tiêu cử tuyển : 08 chỉ tiêu

Chỉ tiêu ngoài cử tuyển: 116 chỉ tiêu

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Hình thức tuyển dụng: Thông qua hình thức xét tuyển.

3. Trình tự, thủ tục tuyển dụng và các nội dung liên quan đến xét tuyển viên chức: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ; Thông tư số 06/2020/TT – BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

4. Các nội dung khác: Thực hiện như đề xuất tại Kế hoạch số 69/KH- SGDĐT ngày 30/3/2021 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn

5. Thời gian tuyển dụng: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La căn cứ các quy định của pháp luật tổ chức việc tuyển dụng viên chức theo đúng quy định; chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, báo cáo kết quả tuyển dụng với Sở Nội vụ.

Điều 3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La; Chánh Văn phòng Sở Nội vụ; Trưởng phòng Công chức, viên chức; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: bieu 441.signed

Nguồn tin: snvsonla.vnptioffice.vn