Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2021

18/11/2021

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị;
Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang;
Thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2021,
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Số lượng chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tiếp nhận
a) Số lượng chỉ tiêu tiếp nhận: 02
b) Đơn vị, vị trí việc làm tiếp nhận:
– Phòng Tổ chức cán bộ: 01 chỉ tiêu, vị trí việc làm: Chuyên viên quản lý nhân sự và độingũ.
– Phòng Giáo dục mầm non: 01 chỉ tiêu, vị trí việc làm: Chuyên viên quản lý giáo dục mầm non.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận
a) Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, ngành nghề đào tạo và kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm, chức danh cần tiếp nhận (có Kế hoạch chi tiết tiếp nhận công chức kèm theo).
b) Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
c) Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
d) Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
đ) Đối với viên chức dự tuyển vào làm công chức ngoài việc đảm bảo các quy định tại điểm a, b, c, d mục này còn phải đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
3. Hồ sơ đăng ký
Người đăng ký dự tuyển vào làm công chức phải nộp 02 bộ hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phần hồ sơ gồm:
1) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01);
2) Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
3) Bản sao Giấy khai sinh;
4) Phiếu lý lịch tư pháp (Sở Tư pháp cấp);
5) Quyết định tuyển dụng (Bản sao);
6) Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác;
7) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;
8) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
9) Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
4. Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận hồ sơ
a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/11/2021 đến hết ngày 15/12/2021, trong giờ hành chính.
b) Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang (số 314, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).
c) Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Hoàng Thị Phùng Hường, chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (số điện thoại cơ quan 02073.824.687, số điện thoại cá nhân 0988.483.668).
Thông báo này được đăng 01 lần trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang; Trang thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

***** Tài liệu đính kèm:

Đơn đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tuyenquang.edu.vn