Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang thông báo thi tuyển chức danh Phó hiệu trưởng trường THPT năm 2021

23/11/2021

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2022;

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-SGDĐT ngày 10/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang,

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang như sau:

1. Chỉ tiêu, chức danh thi tuyển

Chỉ tiêu: 01

Chức danh thi tuyển: Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang

2. Đối tượng tham gia dự tuyển

2.1 Nhân sự tại chỗ

Viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch chức danh Phó Hiệu trưởng, đang công tác tại Trường Trung học phổ thông Xuân Vân.

Viên chức được quyền không tham gia dự tuyển khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Không đủ sức khỏe dự tuyển (đang mắc bệnh hiểm nghèo; đang mất khả năng nhận thức; bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận).

– Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài

– Viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản.

– Viên chức không thuộc đối tượng được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển nêu trên, nếu không đăng ký dự tuyển thì hằng năm khi rà soát lại danh sách quy hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

2.2 Nhân sự từ nơi khác

– Đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

– Phó Trưởng phòng, chuyên viên các phòng công tác thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phó Hiệu trưởng/Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có trong quy hoạch chức danh tuyển chọn và tương đương.

Đối tượng khác

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch của các chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, được quyền đăng ký dự tuyển.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

Người tham gia dự tuyển phải bảo đảm có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

– Tiêu chuẩn chung của cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định và tiêu chuẩn của phó hiệu trưởng trường trung học quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Có hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác nhận.

– Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 17, Điều 1; khoản 8, Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

– Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên

– Các điều kiện bổ nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

4.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, được cơ quan trực tiếp quản lý xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4 x 6, chụp trong thời gian không quá 06 tháng.

Bản sao Giấy khai sinh

Bản tự kiểm điểm của cán bộ, công chức, viên chức trong 03 năm công tác gần nhất.

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực theo yêu cầu của chức danh thi tuyển. Trường hợp nhân sự có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định.

Bản nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú đối với người tham gia dự tuyển và gia đình người tham gia dự tuyển.

Bản báo cáo hoặc kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cơ quan có thẩm quyền đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nhận xét, đánh giá của cấp ủy cơ sở nơi người dự tuyển đang công tác.

Nhận xét, đánh giá của tập thể cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về năng lực công tác, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất.

Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng.

Trường hợp người tham gia dự tuyển là nhân sự từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho phép dự tuyển.

Bản sao quyết định tuyển dụng công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền.

Văn bản phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền.

5.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/11/2021 đến hết ngày 07/12/2021, trong giờ hành chính.

Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang (số 314, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; số điện thoại liên hệ 813.687).

Thông báo này được đăng 01 lần trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, niêm yết công khai tại Trường Trung học phổ thông Xuân Vân và trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

***** Tài liệu đính kèm:

Đơn đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn