Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020

19/09/2020

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đối với đối tượng thu hút theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND),

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đối với đối tượng thu hút theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí việc làm, yêu cầu trình độ chuyên môn, ngành đào tạo

– Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Giáo viên Trung học phổ thông hạng III dạy Toán, Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Yêu cầu trình độ chuyên môn, ngành đào tạo: Đại học trở lên, ngành Sư phạm Toán học.

2. Điều kiện người đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3.1. Đối tượng xét tuyển

Những người thuộc đối tượng thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao của tỉnh, quy định tại Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

3.2. Nội dung và hình thức xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại khoản 5, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; cụ thể việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

Thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 6, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

5. Hồ sơ dự tuyển và thời gian nhận hồ sơ dự tuyển

5.1. Hồ sơ dự tuyển

– Mỗi thí sinh dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển, hồ sơ gồm có:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

– Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– 05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của thí sinh dự thi hoặc người nhận thay.

– Hồ sơ dự tuyển phải đủ các thành phần nêu trên. Hồ sơ không đủ thành phần nêu trên là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển.

5.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18/9/2020 đến hết ngày 18/10/2020, trong giờ hành chính.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang (Số 314, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên

Quang, tỉnh Tuyên Quang).

6. Lệ phí tuyển dụng

Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

7. Tổ chức tuyển dụng

Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển: Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo cụ thể sau.

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang đăng tải, đưa tin thông báo này để các đối tượng có nhu cầu biết thông tin./.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn