Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021

08/06/2021

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020; Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020;

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu (có biểu chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng và vị trí việc làm cần tuyển kèm theo).

2.  Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, ưu tiên trong tuyển dụng, phương thức tuyển dụng

2.1 Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

Người dự tuyển vào làm viên chức phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.

2.2 Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

2.3 Phương thức tuyển dụng

2.3.1 Xét tuyển

a) Đối tượng xét tuyển

– Những người được cử đi học theo chế độ cử tuyển của tỉnh đã tốt nghiệp có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Những người thuộc đối tượng chính sách, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Những người thuộc đối tượng thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao của tỉnh, quy định tại Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017 – 2021 và Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2016/NQ- HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Nội dung và hình thức xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, việc xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian, địa điểm xét tuyển

Thời gian dự kiến: Ngày 31/7/2021

Địa điểm dự kiến: Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh, phường Tân Quang, thành phố Tuyên quang, tỉnh Tuyên Quang

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

2.3.2 Thi tuyển

a) Đối tượng thi tuyển

Thi tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện dự tuyển viên chức theo quy định, bao gồm cả các trường hợp đã dự xét tuyển nhưng không đạt (trừ vị trí việc làm hết chỉ tiêu tuyển dụng do người dự xét tuyển đã trúng tuyển).

b) Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể việc thi tuyển được thực hiện theo 2 vòng:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Nội dung thi gồm 2 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ (tiếng Anh), 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Người dự thi không phải thi phần tin học do tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính theo quy định. Không phúc khảo kết quả đối với bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Thi viết.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: 180 phút; thang điểm: 100 điểm.

c) Thời gian, địa điểm thi tuyển

Vòng 1: Dự kiến ngày 28/8/2021; địa điểm: Trường THPT Chuyên, tỉnh Tuyên Quang

Vòng 2: Dự kiến ngày 18/9/2021; địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh.

Hướng nghiệp tỉnh.

4.  Hồ sơ dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ dự tuyển

4.1 Hồ sơ dự tuyển

Mỗi thí sinh dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng tại một cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng; hồ sơ dự tuyển gồm có:

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (Nếu người dự tuyển thuộc đối tượng là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, thạc sỹ hoặc đi học theo chế độ cử tuyển cần nộp thêm giấy báo nhập học Đại học).

05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của thí sinh dự tuyển hoặc người nhận

Hồ sơ dự tuyển phải đủ các thành phần nêu trên. Hồ sơ không đủ thành phần nêu trên hoặc nộp từ 02 hồ sơ dự tuyển vào các vị trí tuyển dụng khác nhau tại một cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển.

4.2.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/6/2021 đến hết ngày 04/7/2021, trong giờ hành chính.

Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang (số 314, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), điện thoại liên hệ: 3813687.

Hình thức nộp hồ sơ: Để phòng tránh dịch bệnh Covid-19, khuyến khích người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ theo đường bưu chính (thời gian nộp hồ sơ tính theo dấu bưu điện trong khoảng thời gian quy định tại thông báo này) hoặc phải tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch theo quy định nếu nộp trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Lệ phí tuyển dụng

Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông báo này đăng 01 (một ) lần trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử của Sở GDĐT và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: TB-5-11

Nguồn tin: tuyenquang.edu.vn