Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

02/11/2020

Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia Lai; Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-SNV ngày 26/10/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Kế hoạch số 169/KH-SKHĐT ngày 09/10/2020 về tổ chức tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: Số lượng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập cần tuyển theo vị trí việc làm là 01 chỉ tiêu (có bảng nhu cầu chi tiết kèm theo Kế hoạch số 169/KH-SKHĐT ngày 09/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http://snv.gialai.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http://skhdt.gialai.gov.vn/.

2.Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:

Thời gian: Thí sinh nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/11/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, số 02 Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại liên hệ 24414.

3. Lệ phí dự tuyển: 000 đ (năm trăm ngàn đồng)/01 thí sinh nộp hồ sơ.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển, hình thức, nội dung xét tuyển: Xem chi tiết tại Kế hoạch số 169/KH-SKHĐT ngày 09/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http://snv.gialai.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http://skhdt.gialai.gov.vn/.

5. Tài liệu ôn tập, thời gian địa điểm tổ chức xét tuyển:

Tài liệu ôn tập: Tài liệu ôn tập sẽ do Hội đồng xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 công bố và đăng tải trên Trang thông trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http://skhdt.gialai.gov.vn để thí sinh được biết và tự ôn tập.

Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển: Sẽ thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http://skhdt.gialai.gov.vn. Đồng thời niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 02 Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia

Những thông tin chi tiết về kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 sẽ được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http://skhdt.gialai.gov.vn. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư (qua Văn phòng Sở, điện thoại 02693.824414 hoặc Thanh tra Sở, điện thoại 02693.826387) để xem xét, giải quyết.

***** Chi tiết cụ thể như sau: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: skhdt.gialai.gov.vn