Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh thi tuyển chức danh Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh

14/10/2023

Căn cứ Kế hoạch số 4066/KH-KHĐT ngày 11/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thi tuyển chức danh Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo Kế hoạch thi tuyển, như sau:

I. VỊ TRÍ, ĐỐI TƯỢNG THI TUYỂN

1. Vị trí thi tuyển: Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

2. Đối tượng dự tuyển

– Công chức trong quy hoạch chức danh Trưởng phòng giai đoạn 2020-2025 đang công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh; có chuyên môn đào tạo phù hợp với chức danh có nhu cầu bổ nhiệm.

– Cán bộ, công chức trong quy hoạch chức danh tương đương đang công tác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị khác trong và ngoài tỉnh có chuyên môn, vị trí công tác phù hợp với chức danh có nhu cầu bổ nhiệm.

– Cán bộ, công chức không trong quy hoạch chức danh dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền (Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tỉnh) đề cử.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn

a) Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hiểu biết

– Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

– Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

– Tác phong làm việc, công tác khoa học, tận tụy, trách nhiệm, công tâm, khách quan; giữ gìn đoàn kết nội bộ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm cá nhân; thẳng thắn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình.

– Hiểu biết tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại của đất nước, của địa phương liên quan đến Ngành Kế hoạch – Đầu tư, lĩnh vực công tác về Đăng ký kinh doanh.

– Nắm vững các văn bản pháp luật về chuyên môn, chuyên ngành về Kế hoạch – Đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

b) Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Luật; Quản trị Kinh doanh; Quản lý Kinh tế; Công nghệ Thông tin; Tài chính.

– Có bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc tương đương trở lên.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; sử dụng thành thạo tin học, máy tính để phục vụ công tác.

c) Về năng lực công tác và năng lực lãnh đạo, quản lý

– Có năng lực lãnh đạo, quản lý và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của ngành Kế hoạch Đầu tư.

– Có năng lực tham mưu, xây dựng và ban hành văn bản thuộc ngành, lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư.

– Có khả năng nghiên cứu, xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, đề tài, chuyên đề, văn bản quy phạm pháp luật thuộc Ngành Kế hoạch Đầu tư.

– Có năng lực tổ chức, điều hành, khả năng quy tụ, đoàn kết thống nhất phát huy trí tuệ, sức mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao.

– Có thời gian đảm nhiệm chức danh Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở hoặc tương đương trong và ngoài tỉnh từ đủ 02 năm trở lên.

2. Điều kiện

– Có độ tuổi bổ nhiệm lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ (05 năm).

– Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh, xác nhận; có lịch sử chính trị rõ ràng, không vi phạm tiêu chuẩn chính trị do cấp có thẩm quyền quy định

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Thuộc danh sách quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm và tương đương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp nhân sự được cấp có thẩm quyền giới thiệu từ nơi khác đến).

– Được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân loại trong 02 năm liền kề thời điểm bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– Có thời gian đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng thuộc Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh từ 03 năm trở lên (trong trường hợp đặc biệt phải được sự thống nhất của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh).

– Thành thạo chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức tốt và có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

– Không thuộc các trường hợp đang trong thời gian thi hành các hình thức kỷ luật; đang trong thời gian xem xét kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử; bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật; có đơn thư tố cáo phản ánh, có căn cứ và nội dung vi phạm cụ thể cần xác minh làm rõ.

– Khi có thông báo thi tuyển và trong thời gian tổ chức thi tuyển, đối tượng thuộc Khoản 1, Điều 3 tại Quyết định số 4046/QĐ-KHĐT ngày 10/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nếu: (1) Đang đi học; (2) Đang công tác tại nước ngoài; (3) Đang mắc bệnh hiểm nghèo, mất khả năng nhận thức, đang điều trị nội trú tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên xác nhận; (4) Đang trong thời gian nghỉ thai sản; thì được quyền không đăng ký tham gia dự thi tuyển chức danh cần bổ nhiệm.

III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA DỰ TUYỂN

1. Quyền của người tham gia dự tuyển

– Được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh thông báo về danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, nội dung thi tuyển.

– Được tiếp cận tài liệu, hồ sơ liên quan về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, kết quả thực hiện nhiệm vụ và một số vấn đề liên quan đến đơn vị có chức danh thi tuyển để tham gia thi viết và thi trình bày đề án.

– Người trúng tuyển được tiến hành quy trình bổ nhiệm theo quy định về bổ nhiệm cán bộ của Trung ương, của Tỉnh và quy chế của cơ quan; sau khi đạt kết quả thi được cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan thông qua.

2. Nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển

– Kê khai hồ sơ trung thực và đúng quy định.

– Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Hội đồng thi tuyển trong quá trình tham gia dự tuyển.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển: 02 bộ.

Đơn đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo);
(2) Sơ yếu lý lịch (cá nhân tự khai theo mẫu 2C của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

(3) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực (trong thời hạn 06 tháng); trường hợp người đăng ký dự tuyển có bằng đại học, thạc sỹ, tiến sỹ do cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc cơ sở đào tạo trong nước liên kết với nước ngoài cấp (không thuộc diện cử, tuyển của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) phải có giấy xác nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(4) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

(5) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

(6) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác; Ý kiến bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý cho phép dự tuyển;

(7) Bản nhận xét của cấp ủy, địa phương nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

(8) Bản sao Quyết định về tuyển dụng, tiếp nhận công chức; quyết định bổ nhiệm chức danh; Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng phòng hoặc tương đương.

V. HÌNH THỨC THI TUYỂN

Thi tuyển được thực hiện theo 02 vòng thi, cụ thể như sau:

1. Vòng 1: Sát hạch trình độ ngoại ngữ và thi viết kiến thức chung

– Thời gian dự thi: Trong ngày 11/11/2023.

1.1. Sát hạch trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh): Kiểm tra 04 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết

– Thời gian làm bài: 60 phút.

– Những ứng viên có kết quả điểm từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) của phần sát hạch trình độ tiếng Anh thì mới được tham dự thi kiến thức chung.

1.2. Thi kiến thức chung: Nội dung thi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư và Đăng ký kinh doanh; Hiểu biết về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

– Thời gian làm bài: 180 phút.

– Những ứng viên có kết quả điểm từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) của phần thi kiến thức chung thì mới được tham dự thi phần trình bày Đề án.

2. Vòng 2: Thi trình bày Đề án

– Tên đề án: Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

– Nội dung trình bày Đề án gồm: (1) Đánh giá thực trạng, phân tích ưu điểm, mặt mạnh, những khuyết điểm, hạn chế của Phòng Đăng ký Kinh doanh, chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển của Phòng Đăng ký Kinh doanh; (2) Chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh; (3) Phong cách, kỹ năng trình bày, giải quyết tình huống và trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển.

– Thời gian giao và chuẩn bị đề tài: 10 ngày làm việc tính từ ngày có thông báo kết quả vòng thi viết.

– Thời gian dự thi: Dự kiến ngày 25/11/2025.

– Thời gian trình bày Đề án tối đa 25 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 20 phút đến 25 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn
không quá 05 phút.

– Hội đồng thi tuyển công bố công khai kết quả điểm thi trình bày Đề án của thí sinh dự tuyển ngay sau khi kết thúc việc tổ chức thi trình bày Đề án.

VI. THỜI GIAN TIẾP NHẬN, THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VÀ THÔNG BÁO CHO CÁC ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ TUYỂN

1. Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển: Trong thời hạn 10 ngày làm việc (tính từ ngày 13/10/2023 đến hết ngày 26/10/2023). Hồ sơ dự thi có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện (thời gian tính theo dấu ngày đi của bưu điện).

2. Thời gian rà soát, thẩm định hồ sơ: Từ ngày 26/10/2023 đến ngày 02/11/2023.

Thông báo công khai danh sách dự thi trên thông báo trên báo Quảng Ninh với 02 số liên tiếp; Thông báo trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở và đến toàn thể cán bộ công chức của cơ quan. Trong vòng 10 ngày làm việc và thông báo cho các ứng viên đủ điều kiện tham gia dự tuyển kèm theo danh mục các tài liệu ôn thi (đã bao gồm thời gian ôn thi).

3. Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Văn Phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Tầng 5, Trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

(Hội đồng thi tuyển không trả lại hồ sơ đối với người không trúng tuyển và đã nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện dự thi hoặc không tham gia dự thi)

Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Văn phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh qua số điện thoại 02033.835 687 để được giải đáp và hướng dẫn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các cá nhân được biết, đăng ký tham gia dự thi theo quy định.

*****Đính kèm: 

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: baoquangninh.vn