Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021

04/05/2021

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-UBND, ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phân bổ số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và biên chế Hội năm 2021 cho các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ Công văn số 395/SNV-TCCCVC, ngày 22/4/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021,

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 cụ thể như sau:

1. Số người cần tuyển: 05 người, tại các vị trí cụ thể như sau: Vị trí chuyên viên Hỗ trợ doanh nghiệp: 02 chỉ tiêu;

Vị trí chuyên viên Xúc tiến Đầu tư: 02 chỉ tiêu; Vị trí chuyên viên tổng hợp: 01 chỉ tiêu.

2.  Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Điều kiện chung:

– Người dự tuyển phải phải có đủ tiêu chuẩn đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 5 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

b) Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn như sau:

– Có trình độ từ Đại học trở lên các chuyên ngành về Kinh tế, Xây dựng, Luật, Quản lý công nghiệp;

– Có trình độ Ngoại ngữ tối thiểu đạt trình độ Bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (A2 hoặc B);

– Có Trình độ Tin học tối thiểu đạt chuẩn kỹ năng sữ dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Tin học cơ bản hoặc A, B).

3.  Hình thức và nội dung tuyển dụng:

3.1 Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

3.2.  Nội dung tuyển dụng:

a) Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b)  Vòng 2

Hình thức thi: Phỏng vấn;

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100; Thời gian phỏng vấn 30 phút;

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4.  Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, phí tuyển dụng

4.1 Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

4.2.  Địa điểm nhận hồ sơ, số điện thoại liên hệ:

Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long; địa chỉ số 205/5 Phạm Hùng, Phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Số điện thoại liên hệ: 02703 823 319.

4.3.  Lệ phí tuyển dụng:

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

5.  Hồ sơ dự tuyển: 

Toàn bộ hồ sơ dự tuyển được đựng trong túi hồ sơ, ngoài bì hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021” và thông tin cá nhân, điện thoại và địa chỉ liên lạc. Thành phần hồ sơ dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển ghi rõ vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

– Bản photo các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, nếu văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp thì phải có văn bản công nhận văn bằng do Trung tâm công nhận văn bằng thuộc Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp;

– Bản photo giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

– 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

6.  Thời gian, địa điểm xét tuyển

6.1 Thời gian xét tuyển: sẽ thông báo cụ thể cho các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.

6.2. Địa điểm xét tuyển: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: số 205/5 Phạm Hùng, Phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

***** Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: portal.vinhlong.gov.vn