Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

27/08/2021

I.  CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc sáp nhập Ban quản lý Khu công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt vào Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Lâm Đồng;

Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 28 ngày 4 tháng 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng;

Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-SKHCN ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ; Quyết định 197/QĐ-SKHCN ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 181/QĐ-SKHCN ngày 30 tháng 10 năm 2020;

Quyết định số 182/QĐ-SKHCN ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Ban quản lý Khu công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt;

Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng;

Tờ trình số 98/TTr-TTUD ngày 13/8/2021 của Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ về việc đề nghị thực hiện tuyển dụng viên chức.

II.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Việc tổ chức tuyển dụng phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh;

Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển;

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng;

Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đợt xét tuyển sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển sẽ không hoàn trả lại sau khi đã đăng ký tham gia dự tuyển;

Hội đồng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

III.  NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Hình thức, phạm vi, nhu cầu và tiêu chuẩn tuyển dụng

1.1.  Hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển: Căn cứ trên Phiếu đăng ký dự tuyển và kết quả sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn.

1.2.  Phạm vi tuyển dụng:

Phạm vi về đơn vị: Tuyển dụng viên chức đối với Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ.

Số lượng người làm việc được giao năm 2021   : 17 người. Số lượng người làm việc đã thực hiện tuyển dụng : 13 người. Số lượng người làm việc tuyển dụng năm 2021 : 04 người.

Phạm vi về chức danh nghề nghiệp:

+ Hành chính tổng hợp                                           : 01 người;

+ Kỹ thuật công nghệ thông tin và quản trị mạng   : 01 người;

+ Quản lý dự án                                                      : 01 người;

+ Sản xuất giống và chế phẩm sinh học                  : 01 người;

1.3.  Nhu cầu và tiêu chuẩn tuyển dụng:

Theo phụ lục đính kèm

2.  Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển thể hiện lý lịch rõ ràng; năng lực, trình độ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

– Đối tượng không được tham gia dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu tại phụ lục kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) và đóng phí dự tuyển trực tiếp tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng (Tầng 9, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại: 821.377) trong giờ hành chính.

Lưu ý:

Khi đến đăng ký, người dự tuyển nhớ mang theo bản chính văn bằng, chứng chỉ liên quan để đối chiếu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển.

Trường hợp người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức nộp giấy chứng nhận ưu tiên, cụ thể:

+ Đối với các trường hợp ưu tiên là con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động có giấy chứng nhận của Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện trở lên xác nhận kèm theo thẻ hoặc Quyết định cho hưởng chế độ (bản phô tô công chứng);

+ Đối với trường hợp ưu tiên là người dân tộc thiểu số: Trong trường hợp giấy khai sinh của thí sinh không ghi rõ thành phần dân tộc thì phải bổ sung bản chụp sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân của thí sinh đăng ký dự tuyển để xác định;

+ Đối với các trường hợp ưu tiên khác: Nộp bản sao giấy chứng nhận ưu tiên như quyết định xuất ngũ, hoàn thành nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân…

Các giấy tờ ưu tiên phải nộp trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ; nếu quá thời hạn trên Hội đồng sẽ không giải quyết.

Phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (Căn cứ theo quy định hiện hành tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tuyển và phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức)

4. Hình thức và nội dung tuyển dụng

4.1 Hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, thí sinh được thông báo triệu tập tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

4.2.  Nội dung phỏng vấn

Kiến thức chung: gồm 2 câu hỏi (mỗi câu 25 điểm); nội dung về Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn liên quan về Luật Viên chức.

Chuyên môn nghiệp vụ: gồm 2 câu hỏi (mỗi câu 25 điểm); nội dung về các văn bản liên quan đến các vị trí tuyển dụng.

5.  Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có kết quả điểm phỏng vấn (sau khi cộng với điểm ưu tiên nếu có) đạt từ 50 điểm trở lên lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ quyết định người trúng tuyển.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở KH&CN là bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tuyển dụng viên chức, có nhiệm vụ:

Tham mưu Giám đốc Sở quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức lần 2 năm 20201, giúp Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch.

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, cụ thể:

+ Đăng Thông báo tuyển dụng trên Báo Lâm Đồng, đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan tại website http://skhcn.lamdong.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan.

+ Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và thu phí dự tuyển từ ngày 27/8/2021 đến hết ngày 27/9/2021.

2.  Tổ chức xét tuyển viên chức

Thông báo danh sách người dự tuyển đủ điều kiện dự tuyển: Dự kiến ngày 01/10/2021.

Thời gian tổ chức phỏng vấn: Sau ít nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2. Dự kiến ngày 07/10/2021.

Địa điểm tổ chức phỏng vấn: Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng (Tầng 9, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

3. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức: Chậm nhất là 10 ngày sau khi có kết quả vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng. Dự kiến ngày 12/10/2021.

4. Thời gian hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền. Dự kiến ngày 29/10/2021.

5. Thời gian nhận nhiệm sở: Dự kiến ngày 01/11/2021.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng lần 2 năm 2021.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: skhcn.lamdong.gov.vn