Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng xét tuyển viên chức năm 2021

24/09/2021

 I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

– Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

– Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

– Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

– Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý cuả Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

– Quyết định số 773/QĐ-SNV ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc giao biên chế công chức, chỉ tiêu số lượng người làm việc năm 2021 đối với Sở Khoa học và Công nghệ;

– Quyết định số 243/QĐ-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc đối với Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

– Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng;

– Quyết định số 495/QĐ-SNV ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh số lượng người làm việc cần thiết theo danh mục vị trí việc làm;

– Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

– Quyết định số 22/QĐ-TTKT ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về điều chỉnh số lượng người làm việc cần thiết theo danh mục vị trí việc làm.

II. VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng

Bảng đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức kèm theo.

2. Vị trí việc làm cần tuyển

Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo.

III. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Người đăng ký xét tuyển vào viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.

IV. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, LỆ PHÍ THAM GIA XÉT TUYỂN

1. Điều kiện

Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể của đơn vị sự nghiệp tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng viên chức kèm theo Kế hoạch này.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ các nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ) và nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

Mẫu phiếu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn/.

Lưu ý:

Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ kê khai các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ… để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

Trường hợp đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm từ nguồn kinh phí tự chủ, đề nghị nêu rõ tại Phiếu đăng ký dự tuyển. Ví dụ: Vị trí dự tuyển: Kế toán viên (từ nguồn kinh phí tự chủ).

Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự xét tuyển viên chức và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

3. Lệ phí dự tuyển

Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng, công chức, viên chức, không quy định thu phí đối với người nộp hồ sơ xét tuyển.

V. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC, NỘI DUNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nguyên tắc tuyển dụng

Chỉ tuyển dụng đủ số lượng chỉ tiêu theo nhu cầu tuyển dụng;

Phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và được thông qua Hội đồng xét tuyển viên chức;

Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng vị trí chức danh đăng ký dự tuyển;

Điểm kết quả xét tuyển của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Nội dung và hình thức xét tuyển, cách tính điểm

Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 11, Mục III Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hình thức kiểm tra: Phỏng vấn

Thang điểm: 100 điểm;

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị)

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải bảo đảm các điều kiện sau:

– Có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 4 Mục này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm a khoản này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển viên chức trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển viên chức cho các kỳ xét tuyển lần

4.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã  đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

VI. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Hội đồng tuyển dụng viên chức do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập. Hội đồng gồm 05 hoặc 07 thành viên.

Thành phần của Hội đồng tuyển dụng được thực hiện theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đã biểu quyết. Hội đồng tuyển dụng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng viên chức được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức thực hiện phỏng vấn tại vòng 2.

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thành lập Tổ Thư ký giúp việc.

Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, tổ chức phỏng vấn theo quy chế;

Báo cáo Giám đốc Sở quyết định công nhận kết quả xét tuyển;

Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển; đ) Hội đồng tuyển dụng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng được sử dụng con dấu, tài khoản của Sở trong các hoạt động của Hội đồng.

VII. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

Thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ website http://www.dost.danang.gov.vn/ và tại bảng niêm yết tại trụ sở của các đơn vị sự nghiệp có đăng ký tuyển dụng viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển ngay sau khi kế hoạch xét tuyển được Sở Nội vụ phê duyệt.

Nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và trên Trang thông tin điện tử http://www.dost.danang.gov.vn/.

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: tại trụ sở các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có nhu cầu tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: địa chỉ: 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0236.3822860.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng: địa chỉ: đường Cẩm Bắc 7, khu dân cư Đông Phước, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0236.3674984.

Sau khi hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, Giám đốc Sở thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và Ban Giám sát.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thành lập các bộ phận giúp việc:

– Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng);

– Ban đề thi;

– Ban kiểm tra sát hạch.

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thành lập Tổ Thư ký giúp việc.

Tổ chức xét tuyển qua 02 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng

Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký dự tuyển được biết.

Vòng 2

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2; đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có nhu cầu tuyển dụng viên chức.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, Hội đồng tuyển dụng tiến hành tổ chức thi vòng 2.

Tổng hợp kết quả xét tuyển

Sau khi hoàn thành việc tổ chức phỏng vấn, Trưởng Ban Kiểm tra sát hạch bàn giao kết quả phỏng vấn của các thí sinh tham dự xét tuyển cho Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng tuyển dụng.

Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng tuyển dụng tổng hợp kết quả xét tuyển của các thí sinh để báo cáo Hội đồng tuyển dụng.

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng kiểm tra, thẩm định kết quả xét tuyển.

Chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo Giám đốc Sở xem xét, báo cáo Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển và ký kết hợp đồng làm việc.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở quyết định phê duyệt kế hoạch của Sở Nội vụ và quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm triển khai thực hiện việc tuyển dụng theo đúng quy định của Nhà nước và Kế hoạch đã được phê duyệt.

Các thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định về xét tuyển viên chức.

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2021./.

*** Tài liệu đính kèm:

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Bảng chỉ tiêu tuyển dụng và mô tả công việc (phụ lục 2)

Bảng chỉ tiêu tuyển dụng và mô tả công việc (phụ lục 3)

Nguồn tin: dost.danang.gov.vn