Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2022

23/11/2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/ 2014 của Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiếu số quy định tại Điều 11, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;
Căn cứ Thông tư 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;
Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT- BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ Công văn số 4356/UBND-NCPC ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh về việc hình thức tuyển dụng viên chức;
Căn cứ Công văn số 1886/SNV-CCVC ngày 16/11/2022 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022;
Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Tuyển dụng viên chức bảo đảm chất lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao.
2. Yêu cầu:
– Việc tuyển dụng viên chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật để lựa chọn được những người có trình độ và năng lực theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí cần tuyển dụng.
– Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế viên chức đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
II. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC GIAO VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CHƯA SỬ DỤNG
1. Số lượng người làm việc được giao: 15 viên chức.
2. Số lượng người làm việc chưa sử dụng: 02 viên chức.
III. NHU CẦU VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
1. Số lượng viên chức cần tuyển: 01 chỉ tiêu tại vị trí việc làm tiêu chuẩn đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc Trung tâm Ứng dụng Khoa học – Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi tiết theo biểu đính kèm).
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
IV. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Đối tượng đăng ký dự thi:
Là công dân Việt Nam, tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên, có trình độ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2, Mục IV kế hoạch này, có nguyện vọng vào làm việc tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học – Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự thi:
a) Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bản, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Có trình độ đại học trở lên thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
c) Đối với những người đang công tác tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp….nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia thi tuyển viên chức phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý.

V. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
2. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

VI. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG
Tuyển dụng viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:
1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: Thi viết.
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
c) Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề).
d) Thang điểm: 100 điểm.
VII. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC
1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục V kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 mục VII kế hoạch này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
VIII. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ ÔN TẬP
1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mỗi thí sinh dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm) tại địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển và kèm theo 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận. Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước; người làm việc trong các doanh nghiệp Nhà nước,…nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia thi tuyển viên chức phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.
– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2022 đến 16 giờ 30’ ngày 23 tháng 12 năm 2022 (trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời gian theo dấu công văn đến Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất vào ngày 23 tháng 12 năm 2022).
3. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, Số 3 Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
4. Thời gian ôn tập và địa điểm thi: Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022.

IV. KINH PHÍ TUYỂN DỤNG
1. Mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí tuyển dụng thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
2. Nếu lệ phí thu được không đủ chi thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ sử dụng kinh phí thường xuyên của Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Ứng dụng Khoa học – Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để chi cho công tác tuyển dụng viên chức năm 2022 theo quy định.
X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở:
– Thông báo Kế hoạch này trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết và đăng tải các thông tin liên quan đến tuyển dụng viên chức trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: https://khcnbackan.gov.vn/ và cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn.
– Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; niêm yết công khai danh sách thí sinh đăng ký nhu cầu tuyển dụng theo Kế hoạch (sau mỗi ngày thu Phiếu đăng ký dự tuyển phải niêm yết công khai danh sách thí sinh đăng ký theo từng vị trí việc làm cần tuyển tại Sở Khoa học và Công nghệ để công khai cho thí sinh dự tuyển được biết); tổng hợp và lập danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển; chuẩn bị các điều kiện để phục vụ kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022.
– Là bộ phận thường trực của Hội đồng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tham mưu thực hiện công tác tuyển dụng theo đúng quy định.
2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở:
– Thông báo công khai kế hoạch này;
– Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện các nhiệm vụ có liên quan phục vụ công tác tuyển dụng.
3. Hội đồng tuyển dụng viên chức có nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có);
Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thành lập Tổ Thư ký giúp việc;
b) Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định;
c) Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo quy chế;
d) Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển;
đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi tuyển, xét tuyển;
e) Hội đồng tuyển dụng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Trên đây là Kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về bộ phận Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (số điện thoại: 0982.397.629; Email: chinhhv.kh@backan.gov.vn) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở và Hội đồng tuyển dụng xem xét, giải quyết.

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: backan.gov.vn