Sở Lao động -TB&XH tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020

20/07/2021

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Thực hiện Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020; Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020, như sau:

1.  Chỉ tiêu và vị trí việc làm, chức danh cần tiếp nhận

Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm, chức danh tiếp nhận: Kế toán viên trung cấp.

2.  Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

– Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, ngành nghề đào tạo và kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm, chức danh cần tiếp nhận (có Kế hoạch chi tiết tiếp nhận công chức kèm theo).

– Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

– Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

– Đối với viên chức dự tuyển vào làm công chức ngoài việc đảm bảo các quy định tại điểm a, b, c, d mục này còn phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

3.  Hồ sơ đăng ký

Người đăng ký dự tuyển vào làm công chức phải nộp 02 bộ hồ sơ về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, thành phần hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01);

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (đối với người dự tuyển đang là công chức); Sơ yếu lý lịch theo mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (đối với người dự tuyển đang là viên chức)

– Bản sao Giấy khai sinh;

– Phiếu lý lịch tư pháp (Sở Tư pháp cấp);

– Quyết định tuyển dụng (bản sao);

– Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

– Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

4.  Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/7/2021 đến hết ngày 15/8/2021, trong giờ hành chính.

Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang (số 14, đường Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Đinh Văn Nhật, Chánh Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (số điện thoại cơ quan 02073.822.372; số điện thoại cá nhân 0915 944 081).

Thông báo này được đăng 01 lần trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang; Trang thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang giúp đỡ đăng tin Thông báo.

*****  Tài liệu đính kèm: 

Phụ lục chi tiết

Đơn đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn