Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh tuyển dụng hòa giải viên lao động năm 2022

13/08/2022

 Căn cứ công văn số 3389/UBND-KGVX ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022;

Thực hiện Kế hoạch số 1730/KH-SLĐTBXH ngày 04/8/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo điều kiện, số lượng hòa giải viên lao động năm 2022, cụ thể như sau:

1. Về số lượng, đơn vị tuyển chọn: 50 người, chi tiết từng huyện, thị xã, thành phố như sau:

TT Đơn vị tuyển chọn Số lượng Ghi chú
1 Thành phố Trà Vinh 05
2 Huyện Châu Thành 05
3 Huyện Cầu Kè 07
4 Huyện Càng Long 07
5 Huyện Tiểu Cần 05
6 Huyện Cầu Ngang 07
7 Huyện Duyên Hải 07
8 Huyện Trà Cú 07
TỔNG CỘNG 50

* Không giới hạn số lượng nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

2.  Điều kiện đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây (không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo):

– Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt.

– Có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến quan hệ lao động.

– Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.

3.  Hồ sơ dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Đơn dự tuyển hòa giải viên lao động (theo mẫu đính kèm).

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế.

– Bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ liên

– Văn bản giới thiệu tham gia làm hòa giải viên lao động của các cơ quan, tổ chức liên quan (nếu có).

Lệ phí dự tuyển: Không.

Phương thức tuyển chọn: xét tuyển.

5.  Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/09/2022 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố.

– Thời gian xét tuyển: Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ.

6.  Chế độ của Hòa giải viên lao động.

Thực hiện theo điều 12, Quy chế quản lý Hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đính kèm).

Trên đây là thông báo nhu cầu tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển.

***** Tài liệu đính kèm:

Đơn đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sldtbvxh.travinh.gov.vn