Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

13/07/2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

Từ ngày 12/7/2021 đến hết ngày 12/8/2021, Sở Ngoại vụ sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia thi tuyển viên chức năm 2021 đối với vị trí chuyên viên phụ trách công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả của Sở Ngoại vụ.

I. SỐ LƯỢNG CHỨC DANH CẦN TUYỂN: 01 người (Xem chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

a) Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, gồm:

+ Bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ từ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở lên.

+ Có chứng chỉ tin học từ trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông trở lên.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển gồm có:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Kế hoạch này.

2. Bản Sơ yếu lí lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao Giấy khai sinh.

4. Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn còn giá trị tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

IV. TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

1. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

                                                 Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Tầng 4, Tòa nhà 24 Lý Thường Kiệt

24 Lý Thường Kiệt, Thành phố Huế

Lưu ý:  Hồ sơ chỉ được tiếp nhận khi có đủ các điều kiện, đủ giấy tờ theo quy định và trực tiếp người đăng ký dự tuyển nộp (Không tiếp nhận hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc người khác nộp thay).

   2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 12/8/2021 (Trong giờ hành chính)

***** Kế hoạch tuyển dụng:

Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế xin thông báo để những người có nguyện vọng biết, đăng ký dự tuyển.

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-SNV ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc phân bổ số lượng người làm việc năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 05/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức năm 2019 – 2020 của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế,

Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

I.  Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

Nhằm bổ sung đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn phù hợp tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021.

2. Yêu cầu:

Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và đúng pháp luật.

Bảo đảm tính cạnh

Tuyển chọn đúng người đáp ứng vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ.

II.   Nhu cầu, điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Nhu cầu tuyển dụng

 

TT

 

Đơn vị

 

Chỉ tiêu

 

Vị trí tuyển dụng

 

Số

lượng

 

Yêu cầu trình độ

chuyên môn

 

Yêu cầu khác

 

Ghi chú

 

 

 

 

1

 

 

 

Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại

 

 

 

 

01

 

 

 

Tiếp nhận và Trả Kết quả

 

 

 

 

01

 

 

Từ Đại học trở lên các ngành Hành chính, Luật

Sau khi tuyển dụng sẽ biệt phái lên làm việc tại Sở Ngoại vụ, sau đó cử lên làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả

Kết quả của

Sở Ngoại vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

 

2.  Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

Từ đủ 18 tuổi trở lên;

Có đơn đăng ký dự tuyển;

Có lý lịch rõ ràng;

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, gồm:

+ Bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ từ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở lên.

+ Có chứng chỉ tin học từ trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông trở lên.

Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III.   Nội dung, hình thức tuyển dụng

Xét tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể như sau: :

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.

Vòng 2

Phỏng vấn kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm

TT Chỉ tiêu Điểm phỏng

vấn (100 điểm)

1 Hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự tuyển 50
2 Khả năng giao tiếp 20
3 Kinh nghiệm công tác 20
4 Khác (ngoại hình, năng khiếu,…) 10

Thời gian phỏng vấn: 30 phút.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng báo cáo Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả phỏng vấn tại Vòng

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn.

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn.

IV.   Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Kế hoạch này.

Bản Sơ yếu lí lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Bản sao Giấy khai

Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn còn giá trị tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

V.  Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng: Từ ….giờ, ngày …. tháng …. năm 2021 đến hết …. giờ, ngày …. tháng …. năm 2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ, thứ Bảy và Chủ nhật).

Địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng: Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, Tầng 4, Toàn nhà 24 Lý Thường Kiệt, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

VI.   Tổ chức thực hiện:

Văn phòng Sở

Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 theo đúng quy định.

Tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức.

Các phòng chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại

– Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và tiến độ đề ra.

Hội đồng tuyển dụng viên chức

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế. Đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị và các cá nhân được phân công phụ trách nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo cho Hội đồng Tuyển dụng Viên chức Sở (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét giải quyết./.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sngv.thuathienhue.gov.vn