Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng xét tuyển viên chức năm 2021

11/06/2021

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-SNV ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2021, Sở Ngoại vụ thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức như sau:

I.  ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng

Người đăng ký dự tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và điều kiện tại khoản 2 mục này.

2.  Điều kiện

a) Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung tại điểm a khoản này, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo Thông báo này.

II.   NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng: 10 người.

2.  Vị trí việc làm, yêu cầu trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo

Theo phụ lục đính kèm.

III. THỦ TỤC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thủ tục

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ) và nộp trực tiếp phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên website: fad.danang.gov.vn.

Lưu ý:

Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục – đào tạo cấp trước ngày nộp phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ v.v. để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

Trường hợp đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm từ nguồn kinh phí tự chủ, đề nghị nêu rõ tại phiếu đăng ký dự tuyển. Ví dụ: Vị trí dự tuyển: Kế toán viên (từ nguồn kinh phí tự chủ);

Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai tại phiếu đăng ký dự tuyển và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

2.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian: từ ngày 10/6/2021 đến hết ngày 10/7/2021.

Địa điểm: Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Tầng 25, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. Số điện thoại: 3822174.

IV.   NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

1. Nội dung và hình thức tuyển dụng

Nội dung: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển; phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Hình thức: Xét tuyển.

2.  Thời gian và địa điểm xét tuyển

Thời gian xét tuyển: dự kiến vào tháng

Địa điểm xét tuyển: Tầng 25, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng hoặc tùy tình hình diễn biến của dịch Covid -19, Sở Ngoại vụ sẽ bố trí một địa điểm khác và sẽ thông báo cụ thể cho thí

Trên đây là Thông báo về Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2021.

***** Tài liệu đính kèm;

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: fad.danang.gov.vn