Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021

27/09/2021

Căn cứ Kế hoạch số 1629/KH-SNV ngày 14/9/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ năm 2021;

Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ năm 2021, cụ thể như sau:

I. NHU CẦU VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu (Có phụ lục kèm theo).

2. Phương thức tuyển dụng: Thông qua thi tuyển.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định.

c. Có phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

d. Có lý lịch rõ ràng.

đ. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

g. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ

– Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014 TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: TOEFL PBT 400, TOEFL CBT 97, TOEFL ITP 400, TOEFL iBT 30, IELTS 3.0 và TOEIC 350 trở lên .

– Có chứng chỉ tin họ với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo  quy  định  tại  Thông  tư  số  03/2014/TT-BTTTT  ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(Lưu ý: Việc quy đổi giá trị tương đương của chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học thực hiện theo Công văn số 4060/UBND-NC ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh).

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

a. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NDD-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ (có mẫu kèm theo Thông báo này). Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức kèm theo 04 bì thư có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ của thí sinh và 02 ảnh 4×6 mặt sau ghi rõ các thông tin của cá nhân về họ tên, ngày, tháng, năm sinh .

b. Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và chịu trách nhiệm tính chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp của  các văn bằng, chứng chỉ. Đồng thời, kê khai các văn bằng, chứng chỉ đã được các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức; không được sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành chờ cấp chứng chỉ để thay thế văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo quy định. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên Trang thông tin điện tử của Sở và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

c Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển nêu tại điểm b, khoản 2, Mục này hoặc gửi qua đường bưu chính thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được tính theo dấu bưu chính trên phong bì).

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

a Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 21/9/2021-20/10/2021 (trong giờ hành chính)

b Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh số 12, đường Mai Hắc Đế, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Số điện thoại liên hệ: 0256.3822474.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Nội dung, hình thức: Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy, gồm 3 phần:

– Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

– Phần II: Tiếng Anh 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

– Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ vòng 1 đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về chuyên ngành ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

Miễn phần thi tin học vòng 1 đối với các trường hợp có bằng tố nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành tin h c, công nghệ thông

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a khoản 1 Mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng

b. Vòng 2: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Thang điểm: 100 điểm.

Thời gian thi: 180 phút.

2.Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

Theo Thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh địa chỉ: số 12, đường Mai Hắc Đế, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại 0256.3822.474 để được hướng dẫn. .

(Ghi chú: Đề nghị thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021 trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, địa chỉ: snv.binhdinh.gov.vn).

*** Tài liệu đính kèm: Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: snv.binhdinh.gov.vn