Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2022

06/08/2022

Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2022, cụ thể như sau:

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

>>>>> Xem thêm: Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế và sự nghiệp khác năm 2022

Nguồn tin: www.snvbinhduong.gov.vn