Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tuyển dụng viên chức năm 2022

20/06/2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên;
Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ năm 2022;
Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ năm 2022, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG
1. Số lượng tuyển dụng
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 07 người, cụ thể:
– Vị trí Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ: 03 người;
– Vị trí Số hóa và quản lý tài liệu điện tử: 02 người;
– Vị trí Công nghệ thông tin: 01 người;
– Vị trí Kế hoạch – Tổng hợp: 01 người.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng
– Vị trí Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ và Vị trí Số hóa và quản lý tài liệu điện tử:
+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành, chuyên ngành: Văn thư – Lưu trữ.
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.
– Vị trí Công nghệ thông tin:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, các ngành, chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
– Vị trí Kế hoạch – Tổng hợp: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, các ngành, chuyên ngành: Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Luật, Hành chính.
II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU
1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức
1.1. Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
(Có mẫu Phiếu gửi kèm theo Thông báo này)
1.2. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển viên chức vào 01 vị trí việc làm, trường hợp thí sinh đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển, người đăng ký dự tuyển viên chức phải kê khai đầy đủ các thông tin theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển.
1.3. Sau khi có thông báo công nhận kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển phải đến Sở Nội vụ để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, bảng kết quả học tập, giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên (nếu có)…theo yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.
1.4. Trường hợp người trúng tuyển viên chức không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển thì sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng.
2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển
– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 17/6/2022 đến hết ngày 17/7/2022 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).
– Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên.
Địa chỉ: Số 165, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Số điện thoại: 02213863434.
Cán bộ tiếp nhận: Bà Vũ Thị Sang, Văn thư Sở Nội vụ.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
2. Nội dung xét tuyển: Thực hiện xét tuyển theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 115/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỆ PHÍ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
1. Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến trong tháng 8 năm 2022 (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau).
2. Địa điểm: Có thông báo cụ thể sau.
3. Phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT- BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Văn phòng Sở thực hiện việc niêm yết Thông báo này tại trụ sở làm việc của Sở, Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở và đăng tải công khai trên: Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.
Giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai, thực hiện Thông báo này, tham mưu thành lập Hội đồng xét tuyển, quy chế và các văn bản liên quan đến công tác xét tuyển viên chức đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Thông báo này.

Nguồn tin: sonv.hungyen.gov.vn