Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020

19/02/2020

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Văn bản số 166/UBND-KGVX ngày 15/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xét tuyển viên chức Trung tâm lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư – lưu trữ, Sở Nội vụ;

Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Việc xét tuyển viên chức nhằm tuyển dụng, bổ sung và tạo nguồn đội ngũ viên chức đảm bảo có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; am hiểu nghề nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức xét tuyển viên chức phải thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Chính Phủ và quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Xét tuyển viên chức phải bảo đảm nghiêm túc, dân chủ, công khai, công bằng và chất lượng.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện được đăng ký dự xét tuyển:

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Có văn bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hoặc chứng chỉ khác đúng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Những người sau đây không được đăng ký dự xét tuyển viên chức:

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng.

III. CHỈ TIÊU, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 Chỉ tiêu, Đại học chuyên ngành Kế toán.

– Bố trí công tác tại: Trung tâm lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư, Lưu trữ – Sở Nội vụ.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

1. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển gồm có:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (đính kèm theo Kế hoạch này);

– Bản phô tô các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự xét tuyển;

– 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Bản sao giấy khai sinh;

– các giấy tờ khác có liên quan.

Lưu ý: Tất cả các văn bằng, chứng chỉ và bản sao các giấy tờ liên quan không cần công chứng, chứng thực. Khi có kết quả trúng tuyển sẽ đối chiếu với các giấy tờ gốc để quyết định tuyển dụng. Thí sinh tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển.

2. Chế độ ưu tiên:

Chế độ ưu tiên được thực hiện theo khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ cụ thể như sau:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, TÀI LIỆU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM

1. Hình thức, nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Vòng 2

Các thí sinh có kết quả đạt yêu cầu vòng 1 thì được tham gia kiểm tra sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ vòng 2 bằng hình thức Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (thí sinh trả lời các câu hỏi theo bộ đề của Hồi đồng xét tuyển).

2. Tài liệu

– Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi bổ sung năm 2002;

– Luật viên chức;

– Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

– Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

– Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

– Luật lưu trữ năm 2011

– Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ.

– Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

– Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ.

– Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

– Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 19/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình  trao đổi, lưu trữ, xử lý dữ liệu tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

3. Cách tính điểm

– Vòng 1: Xác định đạt hoặc không đạt theo yêu cầu của vị trí việc làm.

– Vòng 2: Sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ được tính theo thang điểm 100.

4. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải là người: Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên; Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định tại mục III, Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

VI. LỆ PHÍ THI TUYỂN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí: Dự kiến 500.000 đồng/người

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH, NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Thời gian phát hành và nhận phiếu đăng ký

– Thời gian phát hành: Ngày 02/3/2020. Mẫu phiếu được đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ, địa chỉ: https://sonoivu.phutho.gov.vn.

– Thời gian nhận phiếu đăng ký và nộp lệ phí dự xét tuyển: Từ ngày 10/3/2020 đến ngày 16/3/2020.

2. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự xét tuyển

Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ (Văn phòng Sở). Địa chỉ: Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

– Vòng 1:  Dự kiến từ ngày 18/3/2020 đến ngày 19/3/2020

– Vòng 2: Dự kiến ngày 24/3/2020, tại phòng họp tầng 2, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Hội đồng xét truyển:

Văn phòng Sở Nội vụ trình Giám đốc Sở quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển:

– Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

– Phó chủ tịch Hội đồng là Chi cục Trưởng Chi cục Văn thư, lưu trữ – Sở Nội vụ.

– Các ủy viên Hội đồng Trưởng Phòng Công chức, viên chức; Chánh Thanh tra Sở Nội vụ.

– Thư ký Hội đồng là Chánh Văn phòng Sở Nội vụ.

2. Phân công nhiệm vụ:

Để thực hiện tốt kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, công bằng, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ yêu cầu:

– Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm triển khai thực hiện kỳ xét tuyển theo đúng Kế hoạch và Quy chế, Nội quy kỳ xét tuyển viên chức được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

– Giao Văn Phòng Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị có liện quan căn cứ quy định của Pháp luật về tuyển dụng viên chức và nội dung Kế hoạch này tham mưu tổ chức xét tuyển đúng cơ cấu đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; thông báo công khai Kế hoạch xét tuyển để các đối tượng được biết và đăng ký dự  tuyển.

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonoivu.phutho.gov.vn