Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tuyển dụng công chức năm 2021

01/09/2021

Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Sở Nội vụ thông báo tổ chức thi tuyển công chức năm 2021, như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây và không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập, được đăng ký dự tuyển:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển công chức, có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Cụ thể:

Về trình độ chuyên môn: đã có bằng tốt nghiệp chuyên môn với trình độ đại học và ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với trình độ và ngành, chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Trường hợp người đăng ký dự tuyển sử dụng bằng chuyên môn sau đại học để đăng ký dự tuyển thì ngành, chuyên ngành đã được đào tạo ở trình độ đại học phải phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

+ Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp được sử dụng để đăng ký dự tuyển thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, chứng nhận theo quy định.

Về trình độ ngoại ngữ đối với vị trí việc làm kế toán (các vị trí việc làm bổ nhiệm ngạch Kế toán viên, mã số 06.031), phải đảm bảo đúng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 7 Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Cụ thể:

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp đối với dự tuyển vào công chức làm việc tại cơ quan đóng trên địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số;

+ Việc xác định chứng chỉ, trình độ ngoại ngữ tương đương ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 10 năm 2014 và Công văn số 3755/BGDĐT- GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp (cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) được sử dụng thay thế cho chứng chỉ ngoại ngữ nếu đăng ký dự tuyển vào cơ quan đóng trên địa bàn thuộc vùng dân tộc thiểu số tỉnh Trà Vinh (vùng dân tộc thiểu số được căn cứ vào Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Về trình độ tin học đối với vị trí việc làm kế toán (các vị trí việc làm kế toán bổ nhiệm ngạch Kế toán viên, mã số 031), phải đảm bảo đúng quy định tại điểm d khoản 4 Điều 7 Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Cụ thể:

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương;

+ Việc xác định chứng chỉ, trình độ tin học tương đương chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản thực hiện theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 3656/BTTTT- CNTT ngày 15 tháng 12 năm 2014 và Công văn số 3562/BTTTT-CNTT ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(Đính kèm: Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 10 năm 2014 và Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 3656/BTTTT-CNTT ngày 15 tháng 12 năm 2014 và Công văn số 3562/BTTTT-CNTT ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Trà Vinh được ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

– Đối với yêu cầu chứng chỉ quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch: người trúng tuyển sẽ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng sau khi được tuyển dụng.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển đối với dự tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan của Đảng, đoàn thể theo Phụ lục số II kèm theo Thông báo này (các vị trí việc làm có yêu cầu điều kiện khác).

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

II. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN

Thi tuyển công chức cho các cơ quan Nhà nước cấp huyện, cấp tỉnh là 51 chỉ tiêu (35 nhóm vị trí việc làm). Cụ thể:

Tuyển dụng công chức ở vị trí việc làm cơ cấu ngạch chuyên viên: 49 chỉ tiêu.

Tuyển dụng công chức ở vị trí việc làm cơ cấu ngạch kế toán viên: 02 chỉ  tiêu.(Đính kèm Phụ lục I danh sách vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu tuyển dụng công chức cho các cơ quan Nhà nước cấp huyện, cấp tỉnh)

Thi tuyển công chức cho các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp huyện, cấp tỉnh là 34 chỉ tiêu (34 vị trí việc làm). Cụ thể:

Tuyển dụng công chức ở vị trí việc làm cơ cấu ngạch chuyên viên: 32 chỉ tiêu.

Tuyển dụng công chức ở vị trí việc làm cơ cấu ngạch kế toán viên: 02 chỉ  tiêu.

(Đính kèm Phụ lục II danh sách vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu tuyển dụng công chức cho các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp huyện, cấp tỉnh).

III. ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Cụ thể:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi, cụ thể như sau:

Vòng 1: thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính và sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm trên máy vi tính của Trường Đại học Trà Vinh để tổ chức thi tuyển công chức trên máy vi tính.

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi liên quan đến hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút. Miễn phần thi Ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức làm việc ở các cơ quan đóng trên vùng dân tộc thiểu số. Xác định vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh căn cứ theo Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Trà Vinh được ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Do tổ chức thi tuyển công chức trên máy vi tính nên nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi Tin học.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi theo quy định (Phần I: Kiến thức chung; Phần II: Ngoại ngữ), nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định.

Do tổ chức thi vòng 1 trên máy vi tính nên thí sinh được biết kết quả ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính và không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc thi vòng 1 theo quy định sẽ có thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2. Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức thi vòng

Vòng 2: thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Hình thức thi: thi viết.

Thang điểm thi viết: 100 điểm.

Thời gian thi viết: 180 phút.

Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức:

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên tại Mục III Thông báo này (nếu có ưu tiên) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển, nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau: (1) là đội viên, sinh viên các Đề án của Trung ương, của tỉnh đưa về làm việc tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (2) tốt nghiệp đại học hệ chính quy; (3) xếp hạng tốt nghiệp đại học (theo thứ tự: Xuất sắc, giỏi); (4) người dự tuyển là nữ; (5) người dân tộc thiểu số. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định người trúng tuyển theo thẩm quyền.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V.  ĐĂNG KÝ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký thi tuyển công chức phải nộp hồ sơ dự thi tuyển công chức, gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu kèm theo Thông báo này.

– 03 (ba) phong bì (kèm theo tem) và ghi rõ địa chỉ liên lạc để gửi các thông báo có liên quan; 03 (ba) ảnh 3×4 có ghi rõ họ và tên ở mặt sau của mỗi tấm ảnh.

– Bản sao chụp (bản photocopy và không yêu cầu chứng thực/công chứng/sao y; trường hợp các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận bằng tiếng nước ngoài thì nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt Nam): bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học; các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo yêu cầu tiêu chuẩn, điều kiện về đào tạo, bồi dưỡng của vị trí việc làm tuyển dụng.

– Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức: thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức là 30 ngày, kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 (đối với hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính sẽ được căn cứ theo dấu của bưu điện).

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức gửi đến địa chỉ: Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh, số 52A, đường Lê Lợi, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đề nghị thực hiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức theo đường bưu chính gửi đến địa chỉ nêu trên.

Số điện thoại để liên hệ (đề nghị liên hệ trong giờ hành chính): 3852.612 (Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh nếu có thắc mắc liên quan đến việc gửi, nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển), 0294.3853.844 (Phòng Công chức, Viên chức Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh nếu có thắc mắc liên quan đến các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thi tuyển…).

Đối với những thắc mắc liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo đối với vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng công chức sẽ do các cơ quan đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức phối hợp với Sở Nội vụ để giải đáp (ngành, chuyên ngành đào tạo do các cơ quan đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức xác định và yêu cầu).

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC THU PHÍ DỰ THI VÀ TỔ CHỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Thu phí dự thi tuyển công chức:

Trường hợp hồ sơ của người đăng ký dự tuyển được xác định là đủ điều kiện nộp hồ sơ thi tuyển thì người đăng ký dự tuyển thì phải nộp phí thi tuyển. Mức thu dự kiến như sau:

Đối với kỳ thi có dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh.

Đối với kỳ thi từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh.

Đối với kỳ thi từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh.

Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ thông báo cụ thể thời hạn, địa điểm nộp phí thi tuyển để người đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển thực hiện. Việc nộp phí dự thi tuyển công chức được thực hiện hoàn thành trước khi thông báo danh sách người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển công chức.

2. Thời gian tổ chức tuyển dụng công chức:

Sau khi hoàn thành việc thu phí dự thi tuyển công chức, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để ban hành quyết định về Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển. Căn cứ quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi (có đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh); thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn cho thí sinh việc nghiên cứu các tài liệu, phương pháp làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm máy vi tính.

Trước ngày thi ít nhất 15 ngày, Hội đồng thi tuyển công chức sẽ gửi thông báo triệu tập thí sinh dự thi (có đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh), trong đó: thông báo cụ thể thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi; thời gian, địa điểm tổ chức thi; thời gian tổ chức các vòng thi, phần thi, môn thi đến các thí sinh dự thi. Trong đó, dự kiến thời gian thực hiện (trong điều kiện bình thường, không thực hiện các biện pháp giãn cách để phòng, chống dịch bệnh COVID-19), như sau:

Tổ chức hướng dẫn cho thí sinh việc nghiên cứu các tài liệu ôn tập, phương pháp làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm máy vi tính: dự kiến trong tháng 10 năm 2021

Tổ chức thi vòng 1: dự kiến trong tháng 11 năm 2021

Tổ chức thi vòng 2: chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc thi vòng 1 theo quy định sẽ có thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2. Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.

(Thời gian cụ thể sẽ có thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh và thông báo đến người đủ điều kiện dự thi theo các phương thức: điện thoại theo số điện thoại ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi thư qua đường bưu chính theo địa chỉ ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển).

Sở Nội vụ thông báo việc tổ chức tuyển dụng công chức năm 2021 đến các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; công khai trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng; người đủ tiêu chuẩn, điều kiện có quyền đăng ký dự tuyển (đính kèm các Phụ lục, mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển, các văn bản có liên quan).

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục I

–  Phụ lục II

Hướng dẫn quy đổi văn bằng, chứng chỉ

Danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức

Nguồn tin: snv.travinh.gov.vn