Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023

12/07/2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2023, cụ thể:

I. Số lượng cần tuyển: 27 chỉ tiêu tiêu, trong đó: 02 chỉ tiêu sự nghiệp khác và 25 chỉ tiêu hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, cụ thể:
1.1. Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông: 03 chỉ tiêu hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, tại các vị trí việc làm sau:
– 02 Phụ trách truyền thông, giáo dục môi trường rừng, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Lâm nghiệp; ngành: Luật.
– 01 Phụ trách dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Lâm nghiệp; ngành: Luật.
1.2. Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa: 07 chỉ tiêu
hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, tại các vị trí việc làm:
– 01 Chuyên viên phụ trách kế hoạch, cơ sở vật chất, tài sản, tốt nghiệp Đại học trở lên ngành: Luật, Quản lý công, Khoa học Quản lý, Quản trị văn phòng, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng; nhóm ngành Lâm nghiệp.
– 01 Văn thư – Lưu trữ kiêm thủ quỹ, tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành: Văn thư hành chính, Văn thư – lưu trữ, Lưu trữ, Lưu trữ và quản lý thông tin và các chuyên ngành khác. Đối với chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
– 05 Bảo vệ rừng chuyên trách, tốt nghiệp Trung cấp trở lên nhóm ngành: Lâm nghiệp; ngành: Luật.
1.3. Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông: 05 chỉ tiêu, gồm:
– Sự nghiệp khác: 01 chỉ tiêu Văn thư – Lưu trữ kiêm thủ quỹ, tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành: Văn thư hành chính, Văn thư – lưu trữ, Lưu trữ, Lưu trữ và quản lý thông tin và các chuyên ngành khác. Đối với chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
– Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp: 04 chỉ tiêu Bảo vệ rừng chuyên trách, tốt nghiệp Trung cấp trở lên nhóm ngành: Lâm nghiệp; ngành: Luật.
1.4. Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải: 03 chỉ tiêu hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, tại vị trí việc làm Bảo vệ rừng chuyên trách, tốt nghiệp Trung cấp trở lên nhóm ngành: Lâm nghiệp; ngành: Luật.
1.5. Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị: 08 chỉ tiêu hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, tại các vị trí việc làm sau:
– 01 Chuyên viên phụ trách hành chính tổng hợp, tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Thủy sản; ngành: Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Luật, Luật Kinh tế, Quản lý công, Khoa học Quản lý, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Quản trị kinh doanh.
– 01 Văn thư – Lưu trữ kiêm thủ quỹ, tạp vụ, tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành: Văn thư hành chính, Văn thư – lưu trữ, Lưu trữ, Lưu trữ và quản lý thông tin và các chuyên ngành khác. Đối với chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
– 02 Phụ trách điều độ tàu thuyền, giám sát sản lượng; thu nhận nhật ký khai thác, chứng thực tàu cập cảng, rời cảng; thông tin, tuyên truyền; vận hành các hệ thống giám sát tàu cá Cảng cá Cửa Việt và Cửa Tùng (Chuyên viên hoặc tương đương), tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Thủy sản, Công nghệ thông tin; ngành: Kinh tế, Kế toán, Thống kê, Quản trị kinh doanh, Khoa học hàng hải, Kỹ thuật điện, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
– 01 Phụ trách điều độ tàu thuyền, giám sát sản lượng; thu nhận nhật ký khai thác, chứng thực tàu cập cảng, rời cảng; thông tin, tuyên truyền; vận hành các hệ thống giám sát tàu cá Cảng cá Cửa Tùng (Cán sự hoặc Nhân viên), tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (cán sự) hoặc Trung cấp trở lên (nhân viên) nhóm ngành: Thủy sản, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, điện tử, viễn thông; ngành: Kế toán, Thống kê, Quản trị kinh doanh, Quản lý hàng hải, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
– 03 Nhân viên vận hành Hệ thống thu gom, xử lý, thoát nước thải; phụ trách kỹ thuật điện, nước Cảng cá Cửa Việt và Cửa Tùng, tốt nghiệp Trung cấp trở lên nhóm ngành: Thủy sản, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, điện tử, viễn thông, Quản lý tài nguyên và môi trường; ngành: Quản lý hàng hải, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật môi trường.
1.6. Chi cục Thủy sản: 01 chỉ tiêu sự nghiệp khác, tại vị trí việc làm: Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá (kiêm nhiệm đăng kiểm tàu cá), tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kỹ thuật điện.
II. Nguyên tắc và phương thức tuyển dụng
1. Về nguyên tắc tuyển dụng, thực hiện thứ tự ưu tiên như sau:
1.1. Tuyển dụng trước các trường hợp đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/20217 của Chính phủ;
1.2. Nếu còn chỉ tiêu, tiếp nhận vào viên chức theo Điều 13, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;
1.3. Sau khi có kết quả tuyển dụng tại khoản 1.1 và 1.2, nếu còn chỉ tiêu, thực hiện tuyển dụng theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
2. Về phương thức tuyển dụng: Căn cứ quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP; Chương II Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ để tổ chức tuyển dụng.
II. Hồ sơ dự tuyển
1. Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, mẫu Phiếu được đăng tải trên các Website: noivuquangtri.gov.vn, sonongnghiep.quangtri.gov.vn hoặc tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Riêng các trường hợp đủ điều kiện tuyển dụng theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP kèm theo hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này.
2. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người.
3. Thời gian nhận phiếu dự tuyển: 30 ngày, từ 10/7/2023-08/8/2023.
4. Hình thức: nộp tại Phòng Tổ chức – Hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (270 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị); ĐT: (0233)3550367.

Nguồn tin: noivu.quangtri.gov.vn