Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020

04/07/2020

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận công chức 06 tháng đầu năm 2020.

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức vào làm công chức tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 06 tháng đầu năm 2020 như sau:

I. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN CHUNG VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾP NHẬN

1. Số lượng chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu.

– Đơn vị tiếp nhận: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

– Vị trí việc làm cần tiếp nhận: Chuyên viên quản lý trồng trọt.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

– Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

– Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể: Có trình độ Đại học trở lên, ngành Trồng trọt hoặc ngành Bảo vệ thực vật, có từ đủ 03 năm kinh nghiệm công tác trở lên trong ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận (không kể thời gian tập sự, thử việc đối với tiếp nhận cán bộ, công chức vào làm công chức; có từ đủ 05 năm kinh nghiệm công tác trở lên trong ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó có 03 năm liên tục liền kề gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đối với tiếp nhận công chức cấp xã, viên chức vào làm công chức.

3. Trình tự, thủ tục tiếp nhận: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ, thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 3, Điều 4, Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 30/7/2020.

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Tại phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang (Địa chỉ: Số 108, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

4. Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Nguyễn Minh Hiếu – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT (Điện thoại liên hệ: 822.430; Di động: 0915.696.373).

Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT và niêm yết tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang./.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn