Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 ( đợt 2)

08/04/2021

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt bổ sung Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020; Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt bổ sung Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020;

Sở Nông nghiệp và PTNT Thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020 (Đợt II), cụ thể như sau:

1. Số lượng, đơn vị và vị trí việc làm cần tiếp nhận

1.1. Tiếp nhận công chức

Số lượng, chỉ tiêu tiếp nhận: 02 chỉ tiêu;

Vị trí việc làm cần tiếp nhận:

+ Vị trí việc làm Chuyên viên Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT: 01 chỉ tiêu.

+ Vị trí việc làm Chuyên viên Quản lý về trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 01 chỉ tiêu.

1.2. Tiếp nhận viên chức

Số lượng, chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu;

Vị trí việc làm, chức danh cần tiếp nhận: Kỹ sư hạng III, Trung tâm Khuyến nông.

2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận

Đối tượng: Từ nguồn công chức, viên chức hiện đang công tác trong tỉnh.

Tiêu chuẩn, điều kiện

Tiêu chuẩn chung:

+ Vị trí chuyên viên Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT: Đại học trở lên, ngành Luật; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, kinh nghiệm công tác theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh và quy định của Nhà nước hiện hành.

+ Vị trí chuyên viên Quản lý về trồng trọt: Đại học trở lên một trong các ngành Trồng trọt, Khoa học cây trồng; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, kinh nghiệm công tác theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh và quy định của Nhà nước hiện hành.

+ Đối với vị trí việc làm kỹ sư hạng III (Viên chức): Đại học trở lên, ngành Trồng trọt hoặc Nông học; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, kinh nghiệm công tác theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh và quy định của Nhà nước hiện hành.

Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Không trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Trình tự, thủ tục tiếp nhận: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, thành phần hồ theo quy định tại khoản 3, Điều 4, Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Tuyên

5. Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày

07/4/2021 đến hết ngày 07/5/2021.

Địa điểm nhận hồ sơ: Tại phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang (Phòng 304-Tầng 3).

Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Nguyễn Minh Hiếu – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT (Điện thoại liên hệ: 02073.822.430; Di động: 696.373).

Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT và niêm yết tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn