Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2022

23/06/2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021;
Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, cụ thể:
1. Trung tâm Khuyến nông: 01 chỉ tiêu (Chức danh Chuyển giao kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp – Khuyến nông viên hạng III).
2. Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình: 02 chỉ tiêu (Chức danh Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III).
3. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: 08 chỉ tiêu (Chức danh Kỹ sư hạng III: 05 chỉ tiêu; chức danh Viên chức hành chính: 02 chỉ tiêu; chức danh Văn thư viên trung cấp: 01 chỉ tiêu).
Yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo của từng vị trí việc làm cần tuyển dụng chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
II. Điều kiện người đăng ký dự tuyển; ưu tiên trong tuyển dụng; phương thức tuyển dụng
Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. Hồ sơ dự tuyển và thời gian nhận hồ sơ dự tuyển
1. Hồ sơ dự tuyển: Mỗi thí sinh dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng tại đơn vị sự nghiệp có chỉ tiêu tuyển dụng; hồ sơ dự tuyển gồm có:
– Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo Mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).
– Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
– 05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của thí sinh dự tuyển hoặc người nhận thay.
Nếu hồ sơ không đủ các thành phần nêu trên hoặc nộp từ 02 hồ sơ dự tuyển vào các vị trí tuyển dụng khác nhau là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển.
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21/6/2022 đến hết ngày 20/7/2022
(Trong giờ hành chính các ngày làm việc).
– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang (Địa chỉ: Số 108, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).
– Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Nguyễn Diệu Vân, Chuyên viên p hò ng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT (Điện thoại liên hệ: 02073.822.430; Di động: 0986.666.165).
Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT và niêm yết tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn