Sở Tài chính tỉnh Bình Dương tuyển dụng công chức năm 2023

30/03/2023

Căn cứ Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính;
Căn cứ Công văn số 59/SNV-TCBC ngày 10/01/2023 của Sở Nội vụ về việc thông báo biên chế công chức năm 2023 của Sở Tài chính;
Căn cứ công văn số 675/STC-VP ngày 03/03/2023 của Sở Tài chính về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023;
Căn cứ Thông báo số 276-TB/ĐUS ngày 21/02/2023 của Ban chấp hành Đảng ủy Sở Tài chính, trong đó tiếp tục thực hiện bổ sung biên chế thông qua hình thức tiếp nhận và đăng ký thi tuyển với Sở Nội vụ;
Sở Tài chính thông báo tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận công chức chuyển công tác từ các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương, điều kiện cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện:
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.
– Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học các ngành có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán, quản lý giá, tài sản công, …
– Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ theo qui định.
2. Thành phần hồ sơ: Lý lịch, Giấy khám sức khỏe, Bản sao văn bằng.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và xét tuyển:
– Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đến khi cơ quan không còn nhu cầu tuyển dụng.
– Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Tài chính (Tầng 2, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương).
– Số điện thoại liên hệ: 0274.3822245. Sở Tài chính trân trọng thông báo./.

Nguồn tin:  sotaichinh.binhduong.gov.vn