Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021

11/11/2021

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 204/KH-STNMT ngày 03/11/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021;

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021, như sau:

1. Chức danh thi tuyển

Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.

2. Đối tượng tham gia thi tuyển

Công chức, viên chức đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đã được phê duyệt có nhu cầu bổ nhiệm.

Công chức, viên chức được quyền không tham gia dự tuyển khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Không đủ sức khỏe dự tuyển (đang mắc bệnh hiểm nghèo; đang mất khả năng nhận thức; bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận);

+ Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài;

+ Công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản.

Trường hợp công chức, viên chức có trong danh sách quy hoạch của chức danh thi tuyển đã được phê duyệt không đăng ký tham gia thi tuyển, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Tuyên Quang có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch của các chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn

3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

a) Về phẩm chất chính trị

Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng.

Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được

b) Về đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật

Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.

Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

c) Về năng lực và uy tín

Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ.

Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ.

Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Có khả năng nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và các hoạt động sự nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên các lĩnh vực: đất đai, khoáng sản, môi trường, nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ và viễn thám; về các dịch vụ công thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

d) Về sức khỏe, độ tuổi

Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội.

đ) Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển

Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử. Các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định pháp luật.

3.2.  Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

a) Trình độ

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực dự kiến được phân công phụ trách, quản lý.

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

Có chứng chỉ bồidưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước (ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên) hoặc có bằng tốt nghiệp ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công hoặc có chứng chỉ bồidưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm;

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với những chức danh đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

b) Thời gian công tác

Có thời gian công tác trong ngành từ 03 năm (36 tháng) trở lên không kể thời gian tập sự thử việc.

Các điều kiện bổ nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ dự tuyển, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

4.1. Hồ sơ dự tuyển

Người tham gia dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào chức danh thi tuyển.

a) Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển.

– Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, được cơ quan trực tiếp quản lý xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4×6 chụp trong thời gian không quá 06 tháng.

– Bản sao Giấy khai

– Bản tự kiểm điểm của cán bộ, công chức, viên chức trong 03 năm công tác gần nhất.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực theo yêu của chức danh thi tuyển. Trường hợp nhân sự có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định.

– Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với người tham gia dự tuyển và gia đình người tham gia dự tuyển.

– Bản báo cáo hoặc kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cơ quan có thẩm quyền đối với cán bộ, công chức, viên chức.

– Nhận xét, đánh giá của cấp ủy cơ sở nơi người dự tuyển đang công tác.

– Nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về năng lực công tác, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong 03 năm gần nhất.

– Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng.

– Trường hợp người tham gia dự tuyển là nhân sự từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho phép dự tuyển.

– Bản sao quyết định tuyển dụng công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền.

– Văn bản phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền.

4.2.  Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 09/11/2021 đến hết ngày 29/11/2021, trong giờ hành chính.

Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang (Số 429, đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

5.  Tổ chức thi tuyển

Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển: Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có thông báo cụ thể sau.

Thông báo này được đăng tải trên: Báo Tuyên Quang điện tử; Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang; Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn