Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020

03/06/2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ – CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020; Văn bản số 1622/UBND-NC ngày 29/5/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận viên chức;

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

1. Số lượng chỉ tiêu tiếp nhận: 03 người (có biểu chi tiết kèm theo).

2.  Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

– Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tiếp nhận.

– Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

– Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3.  Hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang).

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (có dán ảnh 3×4 và xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác).

– Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác.

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

– Hai phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người tham gia dự tuyển.

4.  Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02/6/2021 đến hết ngày 01/7/2021 trong giờ hành chính.

Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang (Số 429, đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Trần Minh Ngọc, Chuyên viên Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, số điện thoại: 0988900677.

Thông báo này đăng trên Báo Tuyên Quang điện tử, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: Sở Tài nguyên môi trường-3

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn