Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021

09/06/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-STTTT ngày 08/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2021;

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2021 như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển: 05 người. Cụ thể theo Phụ lục 1 nhu cầu tuyển dụng viên chức kèm theo Kế hoạch số 20/KH-STTTT ngày 08/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Hình thức, nội dung tuyển dụng; tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: thực hiện theo Kế hoạch số 20/KH-STTTT ngày 08/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Thời gian, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức:

a) Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức: từ ngày 10/6/2021 đến ngày 09/7/2021 (trong giờ hành chính đối với trường hợp nộp trực tiếp).

b) Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức:

– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ bằng các hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định, địa chỉ: số 38 đường Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

+ Gửi đường bưu chính về Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định, địa chỉ: số 38 đường Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

+ Gửi qua hộp thư điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định theo địa chỉ: vanphong@sttttt.binhdinh.gov.vn (gửi bằng bản Scan phiếu đăng ký dự tuyển).

– Đối với trường hợp đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức, người đăng ký dự tuyển viên chức phải nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định, địa chỉ: số 38 đường Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại Kế hoạch số 20/KH-STTTT ngày 08/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thông tin chi tiết về Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2021 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định, địa chỉ: https://stttt.binhdinh.gov.vn/.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2021. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông (qua Văn phòng Sở, số điện thoại 0256. 3815519) để kịp thời xem xét, giải quyết.

****** Kế hoạch tuyển dụng:

I.   CĂN CỨ PHÁP LÝ, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Căn cứ pháp lý

Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17/03/2009 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định.

Văn bản số 917/SNV-CCVC ngày 03/6/2021 của Sở Nội vụ về việc thỏa thuận kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2021, với các nội dung sau:

2.  Mục đích

Tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021 đ ng các quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, khách quan, chặt ch .

Tuyển dụng những viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chính sách pháp luật, có tinh thần trách nhiệm với công việc, có chất lượng để bổ sung nguồn nhân lực cho đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được

3.  Yêu cầu

Việc tuyển dụng phải đảm bảo đ ng tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, vị trí công tác và chỉ tiêu biên chế được giao.

Việc tuyển dụng phải được thực hiện nghiêm t c, đ ng trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan theo đ ng quy định của pháp luật và đ ng số lượng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thực hiện theo đ ng quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ và các quy định hiện hành của pháp luật về tuyển dụng viên chức.

II. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC GIAO, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CHƯA SỬ DỤNG VÀ SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN

Số lượng người làm việc được giao: 15 người

Số lượng người làm việc chưa sử dụng: 05 người

Số lượng viên chức cần tuyển: 05 người

(Có Phụ lục 1: Nhu cầu tuyển dụng viên chức kèm theo Kế hoạch này).

III.   ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định.

– Có phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của từng vị trí việc làm.

2) Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG VÀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Phương thức tuyển dụng: thông qua xét tuyển

Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc tiếp nhận vào làm viên chức đối với các trường hợp theo khoản VIII của kế hoạch này. Sau khi thực hiện việc tiếp nhận vào làm viên chức, nếu tại vị trí đăng ký dự tuyển đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do có trường hợp được tiếp nhận vào làm viên chức, người dự tuyển không thuộc đối tượng tiếp nhận vào làm viên chức tại vị trí này được điều chuyển sang vị trí tuyển dụng khác nếu có chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng. Sở Thông tin và Truyền thông thông báo và tổ chức xét tuyển đối với các chỉ tiêu tuyển dụng còn lại.

2. Hình thức, nội dung xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Hình thức thi: Phỏng vấn.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 ph t (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Thang điểm: 100 điểm.

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

V.  CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng

VI.  XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục V Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng ở vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người tr ng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định người tr ng tuyển.

Người không tr ng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần

VII.   PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Phiếu đăng ký dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (có mẫu Phụ lục 2 kèm theo Kế hoạch này). Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức kèm theo 04 bì thư (có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ của thí sinh) và 02 ảnh 4×6 (mặt sau ghi rõ các thông tin của cá nhân về họ tên, ngày tháng năm sinh).

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và chịu trách nhiệm tính chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ. Đồng thời, kê khai các văn bằng, chứng chỉ đã được các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức; không được sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành chờ cấp chứng chỉ để thay thế văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo quy định. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đ ng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Thông tin và Truyền thông s thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp

Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức:

Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 10/6/2021 đến ngày 09/7/2021.

Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: số 38 đường Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Số điện thoại liên hệ: 3815519.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển nêu trên hoặc gửi theo đường bưu chính (thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được tính theo dấu bưu chính trên phong bì) hoặc gửi qua hộp thư điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định theo địa chỉ: vanphong@sttttt.binhdinh.gov.vn.

VIII. TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC

Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông xem xét tiếp nhận vào làm viên chức đối với các trường hợp sau:

Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các đối tượng quy định tại khoản này), gồm:

Người đang là cán bộ, công chức cấp xã;

Người đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật;

Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

Người đang làm việc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Người đang làm việc trong các tổ chức chính trị – xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Người đã từng là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Quy trình xem xét tiếp nhận vào viên chức:

Khi xem xét tiếp nhận vào làm viên chức không giữ chức vụ quản lý đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Mục này, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Hội đồng kiểm tra, sát hạch thực hiện các nhiệm vụ sau:

Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận. Hội đồng kiểm tra, sát hạch phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức thống nhất về hình thức và nội dung sát hạch trước khi thực hiện.

Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã biểu quyết.

Báo cáo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả kiểm tra, sát hạch.

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức thống nhất trước khi quyết định tiếp nhận theo thẩm quyền.

Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức:

Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

IX.  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

Tổ chức tiếp nhận vào làm viên chức:

Thời gian: Từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm

Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: số 38 đường Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Tổ chức xét tuyển:

Tổ chức vòng 1:

Thời gian: Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 8 năm

Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: số 38 đường Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Tổ chức vòng 2:

Thời gian: Tháng 8 năm

Địa điểm: Sở Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: số 38 đường Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

X. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức tuyển dụng viên chức sử dụng từ nguồn thu phí dự tuyển của thí sinh theo quy định.

Mức thu phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thí sinh đã nộp phí dự tuyển, đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nhưng không tham gia thi tuyển s không được hoàn trả phí dự tuyển.

XI.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và các Ban gi p việc:

Hội đồng kiểm tra, sát hạch (tiếp nhận vào làm viên chức): Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Hội đồng xét tuyển viên chức: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Các Ban giúp việc: Hội đồng xét tuyển viên chức quyết định thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi và Ban kiểm tra sát hạch để thực hiện thi phỏng vấn tại vòng 2.

Giao Chánh Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông:

Thực hiện niêm yết công khai Kế hoạch này tại trụ sở làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông; công khai trên Báo Bình Định và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông.

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch (tiếp nhận vào làm viên chức).

Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức.

Quyết định thành lập Ban Giám sát xét tuyển viên chức.

Hội đồng kiểm tra, sát hạch (tiếp nhận vào làm viên chức), Hội đồng xét tuyển viên chức có trách nhiệm triển khai việc tuyển dụng viên chức theo đ ng kế hoạch này; quyết định thành lập các Ban gi p việc; mời Ban Giám sát công tác tuyển dụng viên chức tham gia giám sát trong quá trình xét tuyển viên chức đảm bảo nghiêm t c, đ ng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, giải quyết .

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: Phu luc nhu cau tuyen dung vien chuc

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: stttt.binhdinh.gov.vn