Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2022

24/11/2022

Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-STTTT ngày 22/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc về tuyển dụng viên chức năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo như sau:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày ban hành kế hoạch;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định;

d) Có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng tại biểu kèm theo Thông báo này.

g) Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, để bố trí làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông như sau:

– An toàn thông tin hạng III: 04 chỉ tiêu.

– Công nghệ thông tin hạng III: 03 chỉ tiêu.

– Phóng viên hạng III: 01 chỉ tiêu.

(Chi tiết về chỉ tiêu, mô tả vị trí việc làm, yêu cầu về trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm đính kèm văn bản này).

3. Nội dung xét tuyển:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Hình thức thi:

+ Đối với các chức danh nghề nghiệp gồm: An toàn thông tin hạng III; Công nghệ thông tin hạng III: thi thực hành;

+ Đối với chức danh nghề nghiệp Phóng viên hạng III: thi viết.

– Nội dung thi: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

– Thời gian thi:

+ Đối với thi viết: 180 phút (không kể thời gian chép đề).

+ Đối với thi thực hành: 120 phút (không kể thời gian chép đề).

– Thang điểm thi: 100 điểm.

4. Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ liên quan

– Phiếu đăng ký dự tuyển: theo mẫu số 01 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (có đính kèm theo văn bản này).

– Lưu ý:

+ Trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng thì phải nộp kèm Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

+ Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã; sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam thì phải có văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác.

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính về Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (Địa chỉ: số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc (Điện thoại: 02113.846.464) hoặc cán bộ tiếp nhận hồ sơ: bà Lê Thị Thu Phương (Điện thoại di động: 0985.917.466).

6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22/11/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/12/2022 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu chính, thời gian tiếp nhận tính theo dấu bưu điện).

KẾ HOẠCH
Tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin và an toàn thông tin;
Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút trọng dụng người có tài năng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý, phân cấp tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh về việc bổ sung số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) cho đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021; Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-STTTT ngày 08/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc giao số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm 2021;
Căn cứ Văn bản số 1723/SNV-CCVC ngày 21/11/2022 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Sở Thông tin và Truyền thông;
Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông nhằm bổ sung viên chức có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, am hiểu chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu
– Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc được giao và đúng cơ cấu, chỉ tiêu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
– Công tác tuyển dụng phải bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch, khách quan, đúng quy định pháp luật hiện hành.

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.
2. Vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng
2.1. Số lượng người làm việc được giao: 46.
2.2. Số lượng người làm việc chưa sử dụng: 09.
2.3. Số lượng, chỉ tiêu, cơ cấu, vị trí việc cần tuyển dụng: 08 chỉ tiêu.
– An toàn thông tin hạng III: 04 chỉ tiêu.
– Công nghệ thông tin hạng III: 03 chỉ tiêu.
– Phóng viên hạng III: 01 chỉ tiêu.
(Có biểu chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng kèm theo).
3. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày ban hành kế hoạch;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định;
– Có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làmcần tuyển dụng tại biểu kèm theo Kế hoạch này. Cụ thể:
+ An toàn thông tin hạng III, Công nghệ thông tin hạng III: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Sư phạm tin học; Toán ứng dụng; Toán tin; Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán; Điện tử và tin học; Công nghệ truyền thông; Khoa học máy tính; Mạng máy tính và tuyền thông dữ liệu; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật máy tính; Trí tuệ nhân tạo;Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Quản lý công nghệ thông tin; Quản lý hệ thống thông tin; Điện tử – Viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Hệ thống thông tin quản lý; Kỹ thuật điện tử – viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Cơ sở toán học cho tin học.
– Phóng viên hạng III: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí.
– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
c) Các trường hợp dự tuyển thuộc đối tượng quy định tại điểm e khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh nếu trúng tuyển thì được hưởng chính sách thu hút người có tài năng theo quy định tại Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh.
4. Ưu tiên trong tuyển dụng
a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:
– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Người dân tộc thiểu số, sỹ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi vòng 2.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ LIÊN QUAN
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ và 03 (ba) ảnh màu 4cm x 6cm (thời gian chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh); 03 (ba) phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ liên hệ và số điện thoại của người dự tuyển vào phần nơi nhận.
– Bản sao văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
– Các tài liệu trên đựng trong 01 (một) túi hồ sơ, ghi rõ các thông tin cá nhân, số điện thoại liên hệ.
b) Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính về Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc (Số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Điện thoại: 02113.846464.
2. Hồ sơ tuyển dụng
a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc (qua Văn phòng Sở) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:
– Bản gốc và bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– Văn bản xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
(Hồ sơ tuyển dụng đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và địa chỉ, số điện thoại cần liên hệ).
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định hủy kết quả trúng tuyển, thông báo công khai trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử (Website) của Sở và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
3. Hồ sơ viên chức
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ gốc theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.
Chú ý:
– Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức không bán, mẫu hồ sơ được công khai trên Website của Sở tại địa chỉ: https://sotttt.vinhphuc.gov.vn
– Các thí sinh chỉ phải nộp hồ sơ gốc để kiểm tra, đối chiếu thông tin với Phiếu đăng ký tuyển dụng khi có kết quả trúng tuyển.
– Các bản sao trong hồ sơ phải được chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn. Hồ sơ đăng ký xét tuyển không trả lại cá nhân.

IV. NỘI DUNG XÉT TUYỂN
Xét tuyển dụng viên chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:
1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi:
– Đối với các chức danh nghề nghiệp gồm: An toàn thông tin hạng III; Công nghệ thông tin hạng III: thi thực hành;
– Đối với chức danh nghề nghiệp Phóng viên hạng III: thi viết.
b) Nội dung thi: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển.
– Thời gian thi:
+ Đối với thi viết: 180 phút (không kể thời gian chép đề).
+ Đối với thi thực hành: 120 phút (không kể thời gian chép đề).
– Thang điểm thi: 100 điểm.
V. CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Người trúng tuyển trong kỳ dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng tuyển dụng thực hiện kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn và báo cáo Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển.
3. Trường hợp người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định thì Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
VI. CHẾ ĐỘ TẬP SỰ, TUYỂN DỤNG
1. Chế độ tập sự: Người được tuyển dụng vào viên chức phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định với thời gian tập sự 12 tháng.
2. Chế độ tuyển dụng
a) Thực hiện tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lần đầu có thời hạn 12 tháng đối với người trúng tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ.
b) Sau khi hết thời hạn làm việc của hợp đồng có thời hạn lần đầu, Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ kết quả thực thi nhiệm vụ của viên chức để quyết định ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn trong khoảng thời gian đủ 12 tháng đến 60 tháng hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định.
VII. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1. Thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh (https://vinhphuc.gov.vn), Website của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://sotttt.vinhphuc.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 22/11/2022.
2. Tiếp nhận hồ sơ, Phiếu đăng ký, lệ phí dự tuyển: từ ngày 22/11/2022 đến 16h30’ ngày 21/12/2022 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu chính, thời gian tiếp nhận tính theo dấu bưu điện.
Địa chỉ tiếp nhận: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại: 02113.846.464).
3. Thành lập Hội đồng xét tuyển; Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban Giám sát kỳ thi: Chậm nhất ngày 28/12/2022.
4. Kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển; Niêm yết danh sách người đủ điều kiện, thông báo triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2 và công khai tài liệu ôn thi tại trụ sở và trên Website của Sở tại địa chỉ https://sotttt.vinhphuc.gov.vn và tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông: chậm nhất ngày 05/01/2023.
5. Tổ chức thi vòng 2: chậm nhất ngày 20/01/2023.
6. Tổ chức chấm thi, công bố kết quả thi vòng 2: chậm nhất ngày 08/02/2023
(kéo dài 06 ngày do nghỉ Tết âm lịch).
7. Nhận đơn phúc khảo vòng 2 (không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức thi thực hành): từ ngày 08/02/2023 đến 16h30’ ngày 22/02/2023 tại văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
8. Tổ chức chấm phúc khảo, thông báo kết quả phúc khảo vòng 2: chậm nhất ngày 26/02/2023.
9. Giám đốc Sở phê duyệt kết quả tuyển dụng và thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển; thu hồ sơ tuyển dụng: từ ngày 26/02/2023 đến ngày 15/3/2023.
10. Báo cáo kết quả xét tuyển về Sở Nội vụ thẩm định và phê duyệt kết quả trúng tuyển: từ ngày 15/03/2023.
11. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc lần đầu với viên chức trúng tuyển: từ ngày 25/3/2023.

VIII. LỆ PHÍ THI TUYỂN
Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
1. Lệ phí xét tuyển: Dưới 100 thí sinh là 500.000 đồng/thí sinh; từ 100 đến dưới 500 thí sinh là 400.000 đồng/thí sinh; từ 500 thí sinh trở lên là 300.000 đồng/thí sinh.
2. Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.
IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở
– Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng, có trách nhiệm tham mưu tổ chức kỳ xét tuyển đúng quy chế và quy định pháp luật.
– Tổ chức thu Phiếu đăng ký dự tuyển; thu và nộp lệ phí thi, lệ phí phúc khảo bài thi vào ngân sách nhà nước theo quy định.
– Phối hợp với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc lập dự toán kinh phí tổ chức, thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức trình Giám đốc Sở phê duyệt theo quy định.
– Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng; Ban Giám sát; Tham mưu Hội đồng tuyển dụng thành lập các Ban, Tổ giúp việc của Hội đồng theo quy định. Tham mưu, tổng hợp, lưu trữ các văn bản, tài liệu của Hội đồng tuyển dụng.
– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi; và chuẩn bị các nội dung của kỳ tuyển dụng viên chức theo quy định.
– Thực hiện thông báo, trao đổi các văn bản với các đơn vị phối hợp và thí sinh, thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng tuyển dụng viên chức giao.
2. Thanh tra Sở: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác giám sát kỳ xét tuyển viên chức theo quy định.
3. Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh: Tuyên truyền, đăng tải các văn bản triển khai của Sở Thông tin và Truyền thông, Hội đồng tuyển dụng trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh, Website của Sở.
4. Các phòng, đơn vị liên quan: Có trách nhiệm phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội đồng tuyển dụng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh trực tiếp về cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển dụng (Văn phòng Sở, điện thoại 02113.846464) để tổng hợp, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 xem xét, giải quyết.

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: vinhphuc.gov.vn