Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2020

25/09/2020

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 10 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ, về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Công văn số 1414/SNV-TCCCVC ngày 15/9/2020 của Sở Nội vụ về việc thẩm định Kế hoạch xét tuyển viên chức của Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, như sau:

I. Phương thức và nhu cầu tuyển dụng

1. Phương thức tuyển dụng Tuyển dụng thông qua xét tuyển.

2. Nhu cầu tuyển dụng

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp: 06 chỉ tiêu, vị trí chuyên viên pháp lý, trong đó:

– 01 vị trí yêu cầu trình độ Đại học, chuyên ngành Luật Kinh tế.

– 01 vị trí yêu cầu trình độ Đại học, chuyên ngành Luật Hành chính – Nhà nước.

– 04 vị trí yêu cầu trình độ Đại học, chuyên ngành Luật, Luật học.

II. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn tham gia dự tuyển viên chức

1. Đối tượng

Những người tốt nghiệp Đại học trở lên các trường trong và ngoài nước, có trình độ chuyên môn, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; – Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

III. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại các khoản trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

IV. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Giám đốc Sở phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

– Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

2. Vòng 2

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Giám đốc Sở quyết định hình thức phỏng vấn tại vòng 2 phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp hồ sơ gồm: – Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo);

Bằng tốt nghiệp đại học và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển (bản sao chứng thực);

03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, nơi nhận, số điện thoại liên hệ;

Các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật trong Phiếu đăng ký dự tuyển sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển hoặc bị hủy kết quả xét tuyển.

V. Thời gian, địa điểm tiếp nhận

1. Địa điểm tiếp nhận

Người đăng ký dự tuyển viên chức trực tiếp nộp hồ sơ dự tuyển (nêu trên) về Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông (Số 11, đường Lê Duẩn, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) trong giờ hành chính vào các ngày làm việc hoặc gửi theo đường bưu chính.

2. Thời hạn tiếp nhận

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày Thông báo này được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Thông báo này được đăng tải trên Báo Đắk Nông, đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết công khai tại Sở Tư pháp. Các thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển sẽ được cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp để các thí sinh có thể tra cứu kịp thời. Mọi thắc mắc xin liên hệ về Văn phòng Sở Tư pháp qua số điện thoại: 02613.543.140 (Gặp Dũng) để được hướng dẫn./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: stp.daknong.gov.vn