Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2022

28/11/2022

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-STP ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2022.

Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

I.  SỐ LƯỢNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Số lượng chỉ tiêu cần tuyển dụng: 03 chỉ tiêu.

2.   Danh mục chi tiết về số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm, chuyên ngành cần tuyển

 

 

STT

 

Vị trí việc làm

Chức danh nghề nghiệp Trình độ Số

lượng cần tuyển

 

 

Ghi chú

 

Hạng

 

Mã số

Chuyên môn Ngoại ngữ  

Tin học

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
 

 

1

 

Chuyên viên pháp lý

 

Tương đương hạng III

 

 

01.003

Tốt nghiệp đại học Luật Bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam  

Công nghệ thông tin cơ bản

 

 

03

Ưu tiên có thêm bằng đại học

chuyên ngành Kế toán

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có trình độ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng tại mục 2 phần I của Thông báo này;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển
– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Từ ngày 24 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 23 tháng 12 năm 2022 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).
– Buổi sáng: từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;
– Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi là Trung tâm) – Địa chỉ: Số 224, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại: 0251.3 821047.
3. Yêu cầu đối với người đăng ký dự tuyển
Người đăng ký xét tuyển nộp Phiếu đăng ký phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; chịu trách nhiệm về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình.
4. Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông báo này) tại Trung tâm theo một trong các hình thức sau:
a) Nộp trực tiếp
Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp và nhận biên nhận tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai – Địa chỉ: Số 224, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
b) Nộp theo đường bưu chính
Người đăng ký dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển đến địa chỉ:
Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai – Địa chỉ: Số 224, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Phiếu đăng ký dự tuyển đúng thời gian quy định là Phiếu được Bưu điện chuyển giao đến Trung tâm trong thời gian từ ngày 24 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 23 tháng 12 năm 2022. Ngoài phong bì ghi rõ (PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN).
Sau khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước có trách nhiệm xác nhận thông qua hộp thư điện tử (email).
Người đăng ký dự tuyển điền Phiếu đăng ký dự tuyển và tự chịu trách nhiệm đối với việc ghi Phiếu đăng ký dự tuyển không đầy đủ hoặc sai sót thông tin.
Trong quá trình nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, nếu có vướng mắc cần giải thích, hướng dẫn, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ trực tiếp Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, số điện thoại: 0251.3821047.
IV. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN
1. Người đăng ký dự tuyển được xét duyệt đủ điều kiện xét tuyển có trách nhiệm nộp lệ phí xét tuyển theo mức quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức chi, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
2. Mức lệ phí thu thực tế sẽ được quyết định sau khi Hội đồng tuyển dụng thông báo số lượng hồ sơ thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.
3. Các thí sinh sẽ nộp lệ phí theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng.
V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
2. Nội dung xét tuyển
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
2.1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: Phỏng vấn.
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
d) Thang điểm: 100 điểm.
3. Xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả xét tuyển tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
1. Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến tháng 01/2023
2. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai – Địa chỉ: Số 224, Đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Trường hợp có thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển, Sở Tư pháp sẽ thông báo công khai tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước và trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai (http://stp.dongnai.gov.vn)
Lưu ý:
Thông báo được niên yết công khai tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp (http://stp.dongnai.gov.vn).
Mọi phản ánh, thắc mắc liên hệ trực tiếp tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai, số điện thoại: 0251.3821047 để được hướng dẫn.
***** Tệp đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: stp.dongnai.gov.vn