Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021

24/05/2021

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình;

Thực hiện Công văn số 931/SNV-CCVC ngày 09/4/2021 của Sở Nội vụ về hướng dẫn tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển công chức, viên chức; Công văn số 1237/SNV-TCBC&TCPCP ngày 12/5/2021 của Sở Nội vụ về việc thẩm định cơ cấu chuyên môn thực hiện kế hoạch biên chế hành chính được giao năm 2021 của Sở Tư pháp;

Sở Tư pháp thông báo như sau:

1.  Nhu cầu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu, trong đó:

STT Đơn vị Số lượng Vị trí việc làm Yêu cầu trình độ

chuyên môn nghiệp vụ

1 Phòng Bổ trợ tư pháp 01 Quản lý Bổ trợ tư pháp Đại học

Các chuyên ngành Luật

2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện

a) Đối tượng tiếp nhận

– Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;

– Cán bộ, công chức cấp xã;

– Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;

– Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

– Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận

Tiêu chuẩn, điều kiện chung

Các trường hợp quy định tại tiết 2.1 khoản 2 ngoài việc đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, cụ thể:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia;

– Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

– Lịch sử bản thân và gia đình rõ ràng, không vi phạm quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

– Có đủ sức khỏe đảm bảo công tác ổn định, lâu dài, phù hợp với công tác;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp;

– Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Có hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp theo quy định.

Tiêu chuẩn, điều kiện riêng

– Trường hợp quy định tại các điểm a, b và c tiết 2.1 khoản 2 nêu trên phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d tiết 2.1 khoản 2 nêu trên làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

– Trường hợp quy định tại điểm d tiết 2.1 khoản 2 nêu trên chỉ thực hiện việc tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận và phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc chức vụ tương đương;

– Trường hợp quy định tại điểm đ tiết 2.1 khoản 2 nêu trên phải được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ và không yêu cầu phải có đủ thời gian 05 năm công tác trở lên làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được điều động, luân chuyển đến; khi tiếp nhận vào làm công chức không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

c) Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu;

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ có xác nhận của cơ quan đang công tác trong thời hạn 30 ngày hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền có thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác, khen thưởng đã đạt được; Có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị người đó công tác;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

– Bản sao quyết định tuyển dụng, Quyết định nâng lương gần nhất.

* Lưu ý:

Hồ sơ tuyển dụng của mỗi thí sinh được bỏ vào túi đựng hồ sơ, bìa túi đựng hồ sơ phải ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, danh mục hồ sơ.

3.  Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển

Thời gian nộp hồ sơ: từ 20/5/2021 đến hết ngày 10/6/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Sở Tư pháp – Số 566, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (đ/c Đặng Thị Thu Hường – Chánh Văn phòng; Số ĐT: 894775 hoặc 0945.698.606).

Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình trân trọng thông báo.

Nguồn tin: sotuphap.hoabinh.gov.vn