Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

22/07/2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-STP ngày 07/6/2022 của Sở Tư pháp về tuyển dụng viên chức năm 2022 và Công văn số 1138/SNV-CCVC ngày 04/7/2022 của Sở Nội vụ về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2022, như sau:

1.  Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2.  Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng; yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác theo vị trí việc làm dự tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng: 03

Vị trí tuyển dụng: Viên chức công tác tại Phòng Nghiệp vụ thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, cụ thể:

01 chỉ tiêu: thực hiện tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hình sự; đề xuất và biên soạn chuyên đề pháp luật trong lĩnh vực hình sự; tham gia công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở; tham mưu phối hợp thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho Hội Cựu chiến binh và Hội Liên hiệp Phụ nữ.

01 chỉ tiêu: thực hiện tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự; đề xuất và biên soạn chuyên đề pháp luật trong lĩnh vực dân sự; kiểm tra thông tin diện người được trợ giúp pháp lý; tham gia công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở; tham mưu phối hợp thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho Người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

01 chỉ tiêu: thực hiện tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai và hôn nhân gia đình; đề xuất và biên soạn chuyên đề pháp luật trong lĩnh vực đất đai và hôn nhân gia đình; tham gia công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở; tham mưu phối hợp thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho Trẻ em và Người khuyết tật.

Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác cho cả 3 vị trí tuyển dụng như sau:

Trình độ chuyên môn: có bằng tốt nghiệp đại học một trong các ngành, chuyên ngành: Luật, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật hình sự và tố tụng hình sự. Các văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, chứng nhận theo quy định.

Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc xác định chứng chỉ, trình độ ngoại ngữ tương đương ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 và Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đính kèm).

Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc xác định chứng chỉ, trình độ tin học tương đương chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản thực hiện theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 3656/BTTTT-CNTT ngày 15/12/2014 và Công văn số 3562/BTTTT-CNTT ngày 03/11/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông (đính kèm).

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

3.  Hình thức, nội dung tuyển dụng

Hình thức: Xét tuyển.

Nội dung: thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ yêu cầu thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành.

+ Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Việc phỏng vấn căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp.

+ Thang điểm: điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian phỏng vấn: 30 phút; trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4.  Các trường hợp ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng

5.  Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 4 Thông báo này cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được xét tuyển.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Tư pháp quyết định người trúng tuyển, ưu tiên tuyển dụng đối với ứng viên đã có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần

6.  Đăng ký dự tuyển viên chức

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (đính kèm Thông báo này và đăng tải trên website: https://stp.travinh.gov.vn/)

– 03 (ba) phong bì (kèm theo tem) và ghi rõ địa chỉ liên lạc để gửi các thông báo có liên

– Bản sao chụp (bản photocopy và không yêu cầu chứng thực/công chứng/sao y; trường hợp các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận bằng tiếng nước ngoài thì nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt Nam): bằng tốt nghiệp đại học, các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo yêu cầu tiêu chuẩn, điều kiện về đào tạo, bồi dưỡng của vị trí việc làm tuyển dụng.

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 25/7/2022 đến hết ngày 24/8/2022, giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (đối với hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính sẽ được căn cứ theo dấu của bưu điện).

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh (qua Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước) hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước – Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh.

Địa chỉ: số 04 Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0294.3865.214.

7.  Thời gian tổ chức xét tuyển và phí tuyển dụng

Thời gian xét tuyển: dự kiến tháng 9 – 10/2022; thời gian cụ thể sẽ thông báo

Địa điểm xét tuyển: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh, địa chỉ số 04 Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà

Tài liệu ôn tập: thông báo sau và được niêm yết tại trụ sở Sở Tư pháp đồng thời đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ: https://stp.travinh.gov.vn/

Phí tuyển dụng: Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển phải nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ có thông báo cụ thể về mức thu, thời gian và địa điểm nộp phí tuyển dụng (dự kiến 500.000đ/thí sinh).

Mọi chi tiết liên hệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên, người dự tuyển tiếp tục theo dõi các thông tin về tuyển dụng viên chức trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ https://stp.travinh.gov.vn/

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh.

 

***** Tài liệu đính kèm:

Quy đổi chứng chỉ

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: snv.travinh.gov.vn