Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022

22/12/2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-SVHTTDL ngày 02/11/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 và Công văn số 1867/SNV-CCVC ngày 16/12/2022 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Nhằm bổ sung đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cho các đơn vị còn thiếu số lượng người làm việc và có nhu cầu đăng ký tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao của các đơn vị.
2. Yêu cầu: Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo quy định, có phẩm chất đạo đức tốt; am hiểu chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực đăng ký dự tuyển. Việc tuyển dụng viên chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật.
II. HÌNH THỨC, CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.
2. Chỉ tiêu tuyển dụng
2.1. Đơn vị Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh Đắk Nông: 08 vị trí, cụ thể:
– Vị trí việc làm Diễn viên hạng IV (Múa): 03 vị trí, trình độ tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành: Diễn viên Múa.
– Vị trí việc làm Diễn viên hạng IV (Ca): 02 vị trí, trình độ tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành: Thanh nhạc, Âm nhạc, Sư phạm Âm nhạc.
– Vị trí việc làm Diễn viên hạng IV (Nhạc cụ): 02 vị trí, trình độ tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành: Thanh nhạc, Drum, Guitar, Âm nhạc, Sư phạm âm nhạc, Nhạc cụ dân tộc.
– Vị trí Âm thanh viên: 01 vị trí, trình độ tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành: Kỹ thuật âm thanh.
2.2. Đơn vị Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Đắk Nông: 07 vị trí, cụ thể:
– Vị trí việc làm Họa sĩ hạng III: 01 vị trí, trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành: Thiết kế đồ họa.
– Vị trí việc làm Phương pháp viên hạng IV: 01 vị trí, trình độ tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành: Biên đạo múa, Huấn luyện viên múa, Diễn viên múa.
– Vị trí việc làm Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV: 05 vị trí, trình độ tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành: Thanh nhạc, Sư phạm âm nhạc, Biểu diễn âm nhạc.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giao được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Cố quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
– Từ đủ 18 tuổi trở lên.
– Có đơn đăng ký dự tuyển.
– Có lý lịch rõ ràng.
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.
– Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ công tác.
* Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển đầy đủ, không được tẩy xóa, đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng viên chức. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả xét tuyển và xử lý theo quy định của pháp luật.
3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
III. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Thủ tục đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ tại địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.
Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm cần tuyển.
2. Thời gian tổ chức xét tuyển
2.1. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 30 ngày (trong giờ hành chính), kể từ ngày Thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của Sở VVHTT&DL tỉnh Đắk Nông.
2.2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Số 90, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
* Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai mang, giả hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không hoàn trả hồ sơ và lệ phí cho các thí sinh không trúng tuyển.
2.3. Thời gian xét tuyển: Có thông báo sau.
3. Lệ phí xét tuyển: Mức thu theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN:
1. Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển cạnh tranh và sát hạch kỹ năng nghề nghiệp, được thực hiện theo 02 Vòng, cụ thể như sau:
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.
b) Vòng 2. Các thí sinh có kết quả đạt yêu cầu Vòng 1 thì tiếp tục tham gia kiểm tra sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ Vòng 2, như sau:
– Phỏng vấn trình độ chuyên môn của người dự tuyển (hoặc thực hành năng khiếu đối với các vị trí thuộc chuyên ngành nghệ thuật).
– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung về: (1) Luật viên chức; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (Điều 2); (3) Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
(4) Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Mục 3, Chương II: Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức); (5) Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (Mục 3, Chương II: Xử lý kỷ luật đối với viên chức). Ngoài ra, kiểm tra, sát hạch một số kiến thức về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đăng ký dự tuyển, về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí việc làm của người dự tuyển…
– Thời gian trả lời sát hạch phỏng vấn hoặc thực hành năng khiếu: 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút để chuẩn bị).
– Thang điểm (phỏng vấn hoặc thực hành): 100 điểm.
2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại Vòng 2.
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2.
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo các quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm Vòng 2.
3. Xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành năng khiếu (tại Vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn tại Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

b) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
Thông báo này được thông báo trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông, niêm yết công khai tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đăng tải trên Wedsite:http://svhttdl.daknong.gov.vn. Các thông tin liên quan đến tuyển dụng sẽ được Hội đồng tuyển dụng thường xuyên câp nhật trên wedsite:http://svhttdl.daknong.gov.vn để các thí sinh theo dõi và cập nhật. Mọi thông tin xin liên hệ trực tiếp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Văn phòng Sở, điện thoại: 02613.549.189) để được hướng dẫn.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cá nhân, đơn vị có liên quan biết.

Nguồn tin: daknong.gov.vn