Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023

09/06/2023

Thực hiện Kế hoạch số 891/KH-SVHTTDL ngày 26/5/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tuyển dụng viên chức tại Thư viện tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Thư viện tỉnh theo hình thức xét tuyển, cụ thể như sau:

I. Số lượng chỉ tiêu và vị trí việc làm cần xét tuyển:
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách, gồm:
– 01 viên chức (Chuyên viên) phụ trách kế hoạch – tổng hợp kiêm văn thư lưu trữ, thủ quỹ tại Phòng Hành chính – Tổng hợp:
+ Tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành: Thông tin – Thư viện; Quản trị – Quản lý, Kế toán – Kiểm toán; Ngành: Luật, Quản lý văn hóa, Kinh tế, Tài chính
– Ngân hàng.
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.
+ Ngoại ngữ: Sử dụng ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
+ Tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
– 01 viên chức (Thư viện viên hạng III) phụ trách Thông tin – Thư mục; quản trị trang Thư viện số tại Phòng Nghiệp vụ:
+ Tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành Thông tin – Thư viện; Ngành Công nghệ thông tin, Lịch sử. Tốt nghiệp Đại học ngoài chuyên ngành Thông tin -Thư viện phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.
+ Ngoại ngữ: bậc 2 hoặc tương đương khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
+ Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
II. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và ưu tiên trong xét tuyển
1. Đối tượng
Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chung theo quy định của pháp luật và có trình độ đào tạo (trong và ngoài nước) phù hợp, có năng lực, khả năng đáp ứng các yêu cầu công việc theo vị trí việc làm cần tuyển dụng nêu tại Mục I Thông báo này đều được đăng ký tuyển dụng.
2. Điều kiện chung
Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dựng và quản lý viên chức, cụ thể:
2.1. Người có đủ các điểu kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng.
– Về văn bằng đào tạo ở nước ngoài: Bằng tiến sĩ, thạc sĩ, đại học và các văn bằng trình độ tương đương do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.
– Đối với các trường hợp có ngành/chuyên ngành đào tạo trên văn bằng được cấp trước năm 2022 hiện nay đã điều chỉnh, thay đổi tên gọi (không trùng tên với ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng) thì phải có xác nhận của cơ sở đào tạo là ngành/chuyên ngành đó thuộc ngành hoặc nhóm ngành nào theo quy định tại Thông tư số 09/2022/TT-BGDDT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học)
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2.2. Người có đủ các điều kiện theo khoản 2.1 nêu trên được áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:
a) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
– Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;
– Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
– Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
b) Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
– Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 2.2;
– Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.
c) Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm b khoản 2.2.
2.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Ưu tiên trong xét tuyển viên chức
3.1. Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng được nêu tại khoản 2.2 mục 2 được ưu tiên xét tuyển trước, nếu còn chỉ tiêu thì tiếp tục xét tuyển đối với các đối tượng còn lại.
3.2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển như sau:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
3.3. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3.2 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí dự tuyển
1. Phiếu đăng ký dự tuyển:
– Đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu 01 đính kèm Thông báo này.
– Đối với thí sinh khác đăng ký dự tuyển theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu 02 đính kèm Thông báo này vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng, đồng thời đăng ký nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 (theo thứ tự ưu tiên) trên cùng Phiếu đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm cần tuyển dụng khác phù hợp trong trường hợp vị trí việc làm đăng ký lần đầu có thí sinh được xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã trúng tuyển.
* Lưu ý:
– Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi hết thời hạn nộp phiếu đăng ký dự tuyển, nếu thí sinh nộp từ 02 phiếu đăng ký dự tuyển trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển. Thí sinh phải kê khai đầy đủ nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
– Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy; phiếu không được tẩy xóa, sửa chữa và thí sinh phải ký tên vào từng trang của Phiếu đăng ký dự tuyển của mình.
– Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ, nộp Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo các tài liệu sau:
+ Bản sao các văn bằng, bảng điểm, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen… được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
+ Các văn bằng, bảng điểm, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển bằng tiếng nước ngoài phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, nộp kèm theo bản dịch ra Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
+ Bản sao Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Lệ phí dự tuyển
Thực hiện theo Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
Mức thu phí: 500.000 đồng/hồ sơ đăng ký dự tuyển (Năm trăm nghìn đồng chẵn).
Trường hợp thí sinh đăng ký dự tuyển nhưng không tham gia xét tuyển thì không hoàn trả lại lệ phí dự tuyển.
4. Địa điểm tiếp nhận Phiếu dự tuyển và lệ phí
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 01 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị. Điện thoại liên hệ: 0233.3857.309
IV. Hình thức, nội dung xét tuyển
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:
a. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b. Vòng 2: Môn nghiệp vụ chuyên ngành.
– Hình thức: Phỏng vấn.
– Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Thang điểm: 100 điểm.
V. Thời gian, địa điểm xét tuyển và tài liệu ôn tập:
1. Thời gian, địa điểm xét tuyển: Dự kiến tháng 7/2023 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị.
(Thời gian, địa điểm cụ thể do Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định và thông báo cụ thể trên Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi tiếp nhận, tổng hợp và kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển).
2. Tài liệu ôn tập: Danh mục tài liệu ôn tập đối với từng vị trí việc làm cần tuyển sẽ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo cụ thể sau và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (địa chỉ: http://sovhttdl.quangtri.gov.vn). Các thí sinh đăng ký dự tuyển lưu ý thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo địa chỉ trên.
Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (địa chỉ: http://sovhttdl.quangtri.gov.vn), Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và niêm yết tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư viện tỉnh.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Thư viện tỉnh để những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển.

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sovhttdl.quangtri.gov.vn