Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021

23/11/2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; Quyết định số 05/2021/QĐ- UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021,

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

1. Số lượng chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu (có biểu chi tiết kèm theo).

2.  Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

Công chức, viên chức đang công tác trong tỉnh.

Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tiếp nhận.

Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được

Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3.   Hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang).

Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (có dán ảnh 3×4 và xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác).

Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác.

Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.

Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Năm (05) phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của người tham gia dự tuyển hoặc người nhận

4.  Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 19/11/2021 đến hết ngày 19/12/2021

trong giờ hành chính.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức-Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 157 đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên

Điện thoại liên hệ: 02073 816060; Di động đc Hà: 0365514388.

Thông báo này đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang./.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thông báo.

***** Chỉ tiêu tuyển dụng: 

 

TT

 

Tên quan, đơn vị

 

Số lượng chỉ tiêu

 

Vị trí việc làm, chức danh tiếp nhận

 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn, Ngành, chuyên ngành và kinh nghiệm công tác

 

 

1

 

Trung tâm Văn hóa tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

 

 

1

 

 

Tuyên truyền viên chính (hạng III)

 

 

Đại học trở lên, một trong các Ngành, chuyên ngành: Quản lý văn hóa, Báo chí; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn