Sở Văn hóa, TT&DL tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2021

17/05/2021

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-SVHTTDL ngày 09/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo xét tuyển viên chức năm 2021 như sau:

1.  Nhu cầu tuyển dụng:

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu; trong đó:

+ Chức danh nghề nghiệp Di sản viên hạng III; mã số V.10.05.17: 05 chỉ tiêu;

+ Chức danh nghề nghiệp Chuyên viên, mã số 01.003: 01 chỉ tiêu;

+ Chức danh nghề nghiệp Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07: 02 chỉ tiêu;

+ Chức danh nghề nghiệp Diễn viên hạng IV, mã số V.10.04.15: 10 chỉ tiêu

+ Chức danh nghề nghiệp Diễn viên hạng III, mã số V.10.04.14: 02 chỉ tiêu

+ Chức danh nghề nghiệp Đạo diễn nghệ thuật hạng III, mã số V.10.03.10: 03 chỉ tiêu;

+ Chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng IV, mã số V.10.06.21: 02 chỉ tiêu;

+ Chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên hạng III, mã số V.10.06.20: 03 chỉ tiêu;

+ Chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hóa hạng III, mã số V.10.07.23: 02 chỉ tiêu;

+ Chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên hạng IV, mã số V.05.02.08: 02 chỉ tiêu;

+ Chức danh nghề nghiệp Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo này.

3. Thời gian xét tuyển: Sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh.

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng (tầng 6 Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt). Điện thoại số : 02633 540

Thông báo chi tiết về Kế hoạch xét tuyển viên chức được đăng tải tại Website: http://svhttdl.lamdong.gov.vn và niêm yết tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng.

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo để thí sinh và các cơ quan, đơn vị biết.

Nguồn tin: lamdong.gov.vn