Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

28/09/2020

Căn cứ Quyết định số 1382/QĐ-SNV ngày 01/9/2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020; Công văn số 1521/SNV-CCVC ngày 21/9/2020 của Sở Nội vụ về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-SVHTTDL ngày 28/8/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2020 như sau:

1. Đối tượng dự tuyển

Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phải có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại tại  Khoản 3 Mục II Kế hoạch số 53/KH-SVHTTDL ngày 28/8/2020  của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.  Chỉ tiêu tuyển dụng:

Số lượng chỉ tiêu theo vị trí việc làm cẩn tuyển  là 33 chỉ tiêu (có bảng nhu  cầu chi tiết kèm theo) được đăng tải trên Trang điện tử Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (svhttdl.gialai.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc Sở có nhu cầu tuyển dụng.

3.   Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Chi tiết tại Khoản 3 Mục II Kế hoạch số 53/KH-SVHTTDL ngày 28/8/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4.   Ưu tiên trong tuyển dụng:

Chi tiết tại Khoản 5 Mục II Kế hoạch số 53/KH-SVHTTDL ngày 28/8/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5.   Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu

5.1 Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người dự tuyển vào các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu Phụ lục kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) được đăng tải trên Trang điện tử Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (svhttdl.gialai.gov.vn) phải ghi rõ tên đơn vị dự tuyển và trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (không nờ người nộp thay).

Khi đi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, người dự tuyển  phải xuất trình bản  chính các loại giấy tờ văn bằng, chứng chỉ có liên quan theo yêu cầu vị trí dự tuyển: bằng tốt nghiệp chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với người tốt nghiệp năm 2020); chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển và ký  xác  nhận các thông tin cá nhân trong danh sách đăng ký dự tuyển cùng với người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; 02 ảnh 3×4 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ,

số điện thoại của người dự tuyển; người nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có giấy nhận phiếu trao cho người dự tuyển có đóng dấu treo của cơ quan tiếp nhận.

5.2. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 30/10/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Pháp chế Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (số 17 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

6. Hình thức và nội dung xét tuyển

Tuyển viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển, xét tuyển  được thực hiện theo 2 vòng như sau:

6.1 Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm,  nếu phù hợp thì người dự tuyển được  tham dự vòng 2 theo quy định.

6.2  Vòng 2:

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển;

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100; trong đó kiến thức chung là 40 điểm; chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng là 60 điểm.

Thời gian phỏng vấn 30 phút;

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

7. Tài liệu ôn thi

Tài liệu ôn tập do Hội đồng xét tuyển viên chức công bố để thí sinh được biết và tự ôn tập trên trang thông tin điện tử của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ http://svhttdl.gialai.gov.vn

8. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển:

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ có thông báo cụ thể sau trên Trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://svhttdl.gialai.gov.vn

Mọi thông tin chi tiết về kỳ xét tuyển viên chức sẽ được Hội đồng xét tuyển viên chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo công khai trên website  của Sở tại địa chỉ: http://svhttdl.gialai.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Tổ chức – Pháp chế Sở, điện thoại 02693.873120) để xem xét, giải quyết.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Quyết định số 274/QĐ-SVHTTDL ngày 23/9/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy chế xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020.

Quy trình số 273/QĐ-SVHTTDL ngày 23/9/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy trình thực hiện tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

*****Tài liệu đính kèm:

Chi tiết vị trí tuyển dụng:

Phiếu đăng ký dự tuyển:

Nguồn tin: svhttdl.gialai.gov.vn