Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020

04/07/2020

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/ 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩ, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020;

Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020, như sau:

1. Điều kiện, trình tự, thủ tục tiếp nhận

– Điều kiện người đăng ký dự tiếp nhận: Có trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo, kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận và đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

– Trình tự, thủ tục tiếp nhận: thực hiện theo khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Điều 7 quy định tại Quyết định 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Số lượng, chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

– Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác.

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

T- hời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7/2020 đến 01/8/2020, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Xây dựng, số 429 đường 17/8 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang.

– Người tiếp nhận hồ sơ: ông Nguyễn Ngọc Chung, Chánh Văn phòng, số điện thoại di động: 0912998855.

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện Sở Xây dựng và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Xây dựng./.

*****Phụ lục chi tiết như sau (Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn):

Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn