Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019

18/03/2020

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Sở Xây dựng;

Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019, như sau:

1. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển vào làm viên chức tại Trung tâm Quy hoạch xây dựng và Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên quang phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

2. Số lượng, vị trí việc làm, chức danh cần tuyển dụng; yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo:

Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019

3. Hình thức, nội dung thi tuyển

3.1 Đối tượng thi tuyển

Thi tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện dự tuyển viên chức theo quy định.

3.2. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể việc thi tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng:

*Vòng 1: Thi trắc nghiệm, được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

– Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

– Phần II: Ngoại ngữ Tiếng Anh 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút (thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

– Miễn thi phần ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hình thức thi: Thi viết.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

Thực hiện theo quy định khoản 4, khoản 6 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

5. Thời gian và địa điểm thi tuyển, xét tuyển

Thời gian và địa điểm thi tuyển cụ thể sẽ được Sở Xây dựng thông báo sau đến từng thí sinh dự tuyển.

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

Mỗi người dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển đầy đủ các thành phần sau:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

– 05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển hoặc người nhận thay.

7.Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 17/3/2020 đến 17/4/2020, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Xây dựng, số 429 đường 17/8 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Nguyễn Ngọc Chung, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, số điện thoại di động: 0912998855.

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang./.

*****Chi tiết kế hoạch tuyển dụng như sau: 

Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019

Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn