Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng năm 2020

15/09/2020

Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 06/04/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc, Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 14/06/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 06/04/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị;

Căn cứ văn bản số 5351/UBND-TH3 ngày 15/07/2020 của UBND tỉnh về việc thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;

Căn cứ văn bản số 1443/SNV-CCVC ngày 11/9/2020 của Sở Nội vụ V/v thẩm định kế hoạch thi tuyển Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng.

Căn cứ Kế hoạch số 3321/KH-SXD ngày 14/9/2020 của Sở Xây dựng về thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng;

Sở Xây dựng thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng như sau:

– Tổng số chỉ tiêu thi tuyển năm 2020 là 01 chỉ tiêu.

– Thời gian thông báo, nhận và thẩm định hồ sơ thi tuyển:

+ Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 14/9/2020 đến hết ngày 09/10/2020 (trong giờ hành chính).

+ Thời gian thẩm định hồ sơ: Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020.

Điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung hồ sơ, thời gian thi tuyển quy định tại Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng được niêm yết tại Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Vĩnh Phúc, của Sở Xây dựng tại địa chỉ: soxd.vinhphuc.gov.vn và Website Sở Nội vụ.

– Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Sở Xây dựng Vĩnh Phúc, số 02 Đường Lý Thái Tổ – phường Đống Đa – thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc. Điện Thoại: 02113. 3862584.

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc thông báo./.

*****Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Các Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: số 01-QĐ/TU ngày 06/6/2018 về phân cấp quản lý cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc; số 03-QĐ/TU ngày 12/6/2018 về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; số 05-QĐ/TU ngày 02/11/2018 ban hành khung tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp tỉnh; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trân tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Ban Thường vụ các huyện, thành ủy;

Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng.

Các Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc: số 19/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc; số 25/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc;

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.

Quyết định số 57/QĐ-SNV ngày 21/03/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt bản mô tả khung năng lực theo vị trí việc làm của Viện Quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng;

Công văn số 5351/UBND-TH3 ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh về việc thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Phát hiện, lựa chọn, trọng dụng những người có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, đáp ứng các yêu cầu của vị trí lãnh đạo, quản lý để bổ nhiệm vào vị trí thi tuyển.

– Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý của Sở.

– Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

– Bảo đảm và giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và phát huy vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của Giám đốc Sở; tăng cường sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, quản lý công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể của Sở;

– Bảo đảm tính khách quan, minh bạch, công khai, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh trong quá trình tổ chức triển khai thi tuyển;

– Bảo đảm sự kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị;

– Nội dung thi phải bám sát, phù hợp với yêu cầu về chuyên môn, lãnh đạo, quản lý của vị trí thi tuyển; cách thức thi phải tạo được môi trường để người dự thi thể hiện được năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất cá nhân trong chuyên môn và quản lý; bảo đảm lựa chọn được người thực sự có đức, có tài, gắn với tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm.

III. CHỨC DANH THI TUYỂN

– Thi tuyển 01 Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng.

IV. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Đối tượng đăng ký tham gia dự thi

– Viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch tại chỗ của chức danh Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng và đang công tác tại Viện quy hoạch xây dựng;

– Công chức, viên chức không công tác tại Viện quy hoạch xây dựng nhưng thuộc các phòng chuyên môn khác của Sở Xây dựng; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

2. Đối tượng được đề cử tham gia dự thi

– Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng hoặc chức danh tương đương (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Viện quy hoạch xây dựng) nhưng đáp ứng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển được tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng đề cử và được Đảng ủy Sở Xây dựng đồng ý bằng văn bản.

– Đối tượng được đề cử tham gia dự thi phải có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực tối thiểu 03 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc).

3. Đối tượng bắt buộc đăng ký dự thi

– Viên chức trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh cần thi tuyển, đủ điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm phải đăng ký dự thi; nếu không đăng ký dự thi thì không được đăng ký dự thi vào các chức danh khác và hàng năm khi rà soát danh sách quy hoạch sẽ bị xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

– Đối tượng quy định tại Điểm này được quyền không đăng ký tham gia dự thi trong các trường hợp sau:

– Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.

– Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

– Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

V. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

a) Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII):

– Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ – chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

– Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

– Có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật; thuyết phục và tổ chức nhân dân thực hiện. Có ý thức và khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Gương mẫu về đạo đức, lối sống. Có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết cán bộ.

– Có kiến thức về khoa học lãnh đạo và quản lý. Đã học tập có hệ thống ở các trường của Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân; trải qua hoạt động thực tiễn có hiệu quả.

b) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định của các bộ, ngành trung ương, Quy định số 05-QĐ/TU ngày 02/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Sở về tiêu chuẩn cụ thể của chức danh thi tuyển:

– Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí chức danh cần tuyển.

– Có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; đã qua lớp bồi dưỡng chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương.

– Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên hoặc các chức danh nghề nghiệp tương đương với ngạch chuyên viên trở lên.

– Được cơ quan sử dụng công chức đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– Trong diện quy hoạch chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với vị trí cần thi tuyển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc được tập thể lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển đề cử.

– Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.

– Phải đủ tuổi để đảm nhiệm chức vụ được bổ nhiệm lần đầu ít nhất là 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm bổ nhiệm.

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao theo kết luận của cơ sở y tế có thẩm quyền.

– Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển. Được cơ quan sử dụng công chức, viên chức đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– Gia đình (vợ hoặc chồng, con) chấp hành đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

– Công chức, viên chức tham gia thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng phải tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Kiến trúc và quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cầu đường.

– Lý luận chính trị : Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

– Quản lý nhà nước: Chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chức danh nghề nghiệp tương đương với ngạch chuyên viên trở lên.

– Ngoại ngữ: Có Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Tin học: Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

– Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đăng trên website Sở Xây dựng, địa chỉ: soxd.vinhphuc.gov.vn);

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 do Bộ Nội vụ ban hành, được cơ quan, đơn vị nơi người tham gia dự thi đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự thi trong đó có ghi nhận xét đánh giá;

– Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của tập thể đơn vị, lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức, viên chức và xác nhận của lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền);

– Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi;

– Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi người dự thi đang công tác;

– Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;

– Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

– Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh thi tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi);

– Văn bản đồng ý của Đảng ủy Sở Xây dựng đối với trường hợp người tham gia dự thi hoặc được đề cử tham gia dự thi không công tác tại Viện quy hoạch xây dựng.

– Toàn bộ văn bản, tài liệu được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 25cm x 35cm.

VII. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI

Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 14/9/2020 đến hết ngày 09/10/2020.

Thời gian thẩm định hồ sơ: Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020.

Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi, phạm vi bài thi viết, chủ đề, nội dung của Đề án: Từ ngày 19/10/2020.

Thời gian tổ chức thi viết, chấm thi viết, thông báo kết quả thi; nhận đơn phúc khảo, chấm và thông báo kết quả phúc khảo (nếu có): Từ ngày 06/11/2020 đến ngày 15/11/2020.

Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án và thông báo kết quả thi tuyển:Từ ngày 20/11/2020 đến ngày 22/11/2020.

Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020: Bổ nhiệm người trúng tuyển theo quy định.

VIII. NỘI DUNG THI TUYỂN

1. Thi viết

– Nội dung thi: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực xây dựng; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự thi; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Viện phó Viện quy hoạch xây dựng và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

– Cơ cấu điểm thi: Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự thi phải có kết quả bài thi đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án. Trường hợp người dự thi có kết quả bài thi đạt từ 50 điểm trở lên, nhưng có 02 thành viên Hội đồng thi tuyển chấm điểm bài thi dưới 50 điểm thì Thư ký Hội đồng thi tuyển phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định việc chấm lại đối với bài thi này.

– Thời gian thi: 180 phút.

2. Thi trình bày Đề án

– Nội dung thi: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Viện quy hoạch xây dựng và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển của Viện quy hoạch xây dựng; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh Phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển.

– Chủ đề cụ thể của Đề án sẽ được thông báo công khai trên website của Sở Xây dựng, địa chỉ: – soxd.vinhphuc.gov.vn;

– Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể như sau: (1) Xây dựng đề án: 20 điểm; (2) Bảo vệ đề án: 40 điểm; (3) Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm;

– Thời gian trình bày Đề án tối đa 30 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 30 – 40 phút;

– Thành phần chấm điểm trình bày Đề án: Toàn bộ thành viên Hội đồng thi tuyển.

– Đề án của người dự thi được in, đóng quyển theo kích thước giấy in khổ A4, tối thiểu 20 trang – tối đa 30 trang, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, căn dòng Exactly 18, cách đoạn trước và sau 6pt, số lượng 07 quyển và nộp cho Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển trong 15 ngày từ khi nhận được thông báo của Hội đồng thi tuyển.

IX. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

1. Thành lập Hội đồng thi tuyển

Thành phần: Gồm Lãnh đạo Sở, đại điện Đảng ủy Sở Xây dựng, Công đoàn Văn phòng Sở, Văn phòng Sở, Phòng Quy hoạch kiến trúc, Phòng Quản lý xây dựng, Phòng Quản lý nhà, Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, Thanh tra Sở, Viện Quy hoạch Xây dựng.

2. Thành lập các ban của Hội đồng thi tuyển

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển thành lập các ban gồm: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban giám sát, Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển.

Thành phần: Các thành viên Hội đồng và một số cán bộ chuyên viên các phòng chuyên môn của Sở, Viện quy hoạch xây dựng theo quy định tại Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh.

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng thi tuyển

– Thành lập Tổ giúp việc, Ban ra đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban giám sát;

– Xây dựng đề thi viết; thống nhất chủ đề cụ thể của Đề án;

– Tổ chức chấm bài thi viết (người chấm được lựa chọn trong thành phần Hội đồng thi tuyển và do Chủ tịch Hội đồng thi tuyển quyết định về số lượng, thành viên cụ thể) và chấm điểm trình bày Đề án của người dự thi (toàn bộ thành viên Hội đồng thi tuyển);

– Thông báo kết quả thi đến người dự thi;

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi.

2. Các ban của Hội đồng thi tuyển

Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban giám sát. Nhiệm vụ cụ thể được thực hiện ở các Quyết định thành lập các Ban.

3. Tổ giúp việc

– Tiếp nhận, kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ người dự thi; tổng hợp, xin ý kiến Hội đồng thi tuyển chức danh phó Viện trưởng Viện quy hoạch xây dựng và Giám đốc Sở xem xét, quyết định thông qua danh sách và hồ sơ của người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi;

– Quản lý tài liệu thi; đề thi; tổng hợp điểm thi bảo đảm an toàn, bí mật;

– Xây dựng kế hoạch chi tiết phân công cụ thể cho các Ban của Hội đồng và các thành viên Tổ giúp việc, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phê duyệt;

– Tổ chức phục vụ thi theo kế hoạch đã được phê duyệt; đ) Thông báo kết quả thi tuyển;

– Đảm nhận các công việc hậu cần phục vụ cho kỳ thi;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng thi tuyển phân công.

4. Văn phòng Sở

– Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thông tin liên quan đến việc tổ chức thi tuyển; đăng tải kế hoạch trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử của tỉnh, website của Sở Xây dựng, website Sở Nội vụ; niêm yết công khai tại trụ sở Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng.

– Phối hợp với đơn vị liên quan, các chuyên gia có kinh nghiệm xây dựng chủ đề của Đề án, trình Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định;

– Tham mưu trình Giám đốc Sở thành lập Hội đồng thi tuyển, Tổ giúp việc;

– Hoàn chỉnh hồ sơ người trúng tuyển (nếu cần thiết), báo cáo Hội đồng thi tuyển xem xét trước khi trình Giám đốc ra quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với người trúng tuyển;

– Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ tổ chức thi tuyển theo quy định; bảo đảm cơ sở vật chất cho việc tổ chức thi tuyển;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.

5. Viện quy hoạch xây dựng

Tạo điều kiện để người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tìm hiểu, tiếp cận thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; vai trò, nghĩa vụ, quyền lợi và các vấn đề khác liên quan đến vị trí thi tuyển;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.

6. Các đơn vị có người tham gia dự thi

Tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người dự thi làm các thủ tục, chuẩn bị Đề án, tham gia dự thi đầy đủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị, công chức, viên chức có thể phản ánh kịp thời về Văn phòng Sở (điện thoại: 02113.862.584) để tổng hợp báo cáo Hội đồng thi tuyển xem xét, giải quyết./.

Nguồn tin: soxd.vinhphuc.gov.vn