Sở Y tế Bình Định tuyển dụng viên chức (bác sĩ, dược sĩ đại học) năm 2021

30/07/2021

Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với bác sĩ, dược sĩ đại học theo nhu cầu thu hút của tỉnh năm 2021 như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

– Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị định số 115/2020/NĐ-CP);

– Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (sau đây gọi tắt là Thông tư số 06/2020/TT-BNV);

– Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV);

– Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược (sau đây gọi tắt là Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV);

– Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định;

– Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh Bình Định;

– Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 – 2021; Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 – 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

– Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu thu hút bác sĩ, dược sĩ năm 2021;

– Công văn số 4060/UBND-NC ngày 16/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy đổi giá trị tương đương của chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học;

– Công văn số 1053/SNV-CCVC ngày 22/6/2021 của Sở Nội vụ về việc thỏa thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với bác sĩ, dược sĩ đại học theo nhu cầu thu hút của tỉnh năm 2021;

– Các văn bản khác có liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Tổ chức tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đối với bác sĩ, dược sĩ đại học theo nhu cầu thu hút đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyên môn, kỹ thuật… của ngành y tế; đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân tại tuyến y tế cơ sở.

– Đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

2. Yêu cầu

– Tổ chức tuyển dụng viên chức nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật;

– Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan;

– Đảm bảo tính cạnh tranh;

– Đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm;

– Mọi công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đều được tham gia dự tuyển;

– Tuyển dụng đúng theo nhu cầu thu hút, vị trí việc làm, bảo đảm đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch cần tuyển dụng theo quy định.

III. NHU CẦU THU HÚT BÁC SĨ, DƯỢC SĨ

1. Đối tượng: Bác sĩ, dược sĩ đại học.

2. Số lượng: 250 bác sĩ, dược sĩ đại học.

a) Bác sĩ: 249, trong đó có 12 bác sĩ chuyên khoa cấp I;

b) Dược sĩ đại học: 01.

(Chi tiết nhu cầu tuyển dụng tại Phụ lục 1)

Việc tuyển dụng sẽ được thực hiện 02 đợt trong năm 2021; sau mỗi đợt hoàn thành việc xét tuyển, Sở Y tế sẽ thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng bác sĩ, dược sĩ đại học của đợt kế tiếp.

IV. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

1.1. Thực hiện theo quy định của Luật Viên chức, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Thông tư số 06/2020/TT-BNV.

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu đính kèm);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

1.2. Ngoài những điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại mục 1.1; Đồng thời, còn phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 – 2021, cụ thể:

a. Trình độ chuyên môn:

– Đối với thí sinh dự tuyển vị trí Bác sĩ (hạng III), mã số: V.08.01.03 phải đảm bảo tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV (trong đó, chuyên ngành đào tạo thực hiện theo bảng nhu cầu ban hành kèm theo Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu thu hút bác sĩ, dược sĩ năm 2021).

– Đối với thí sinh dự tuyển vị trí Bác sĩ y học dự phòng (hạng III), mã số: V.08.02.06 phải đảm bảo tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV (trong đó, chuyên ngành đào tạo thực hiện theo bảng nhu cầu ban hành kèm theo Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu thu hút bác sĩ, dược sĩ năm 2021).

– Đối với thí sinh dự tuyển vị trí Dược sĩ (hạng III), mã số: V.08.08.22 phải đảm bảo tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV.

b) Có đơn cam kết làm việc tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh ít nhất 10 năm;

c. Tuổi đời:

– Bác sĩ, dược sĩ đại học: Không quá 35 tuổi;

– Thạc sĩ; bác sĩ nội trú; bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I: Không quá 40 tuổi;

– Bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II: Không quá 45 tuổi;

– Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ: Không quá 50 tuổi.

Những trường hợp đặc biệt như chuyên gia đầu ngành, người có nhiều kinh nghiệm hoặc các chuyên khoa cần có sự ưu tiên thì độ tuổi có thể cao hơn nhưng không quá 55 tuổi và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

d. Bác sĩ thu hút về công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện tại điểm a, b, c nêu trên, phải có một trong các yêu cầu sau:

– Có học hàm hoặc học vị: Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ y;

– Có trình độ đào tạo sau đại học: Bác sĩ chuyên khoa cấp II; thạc sĩ y khoa; bác sĩ chuyên khoa cấp I (trước đó phải là bác sĩ tốt nghiệp hệ chính quy); bác sĩ nội trú. Không bao gồm thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa chuyên ngành quản lý y tế, quản lý bệnh viện;

– Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, đạt loại khá, giỏi, xuất sắc (6 năm đối với bác sĩ) tại một trong các cơ sở đào tạo đại học trong nước, gồm: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Huế.

đ) Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ:

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

– Hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B, C và chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2, B1 (CEFR) có giá trị sử dụng tương đương bậc 2, bậc 3 của Khung 6 bậc. Đối với ngoại ngữ tiếng Anh trình độ IELTS, TOEFL, TOEIC và các ngoại ngữ tiếng Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật thực hiện theo bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 khung Châu Âu (thực hiện theo Công văn số 4060/UBND-NC ngày 16/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy đổi giá trị tương đương của chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học).

e. Yêu cầu về tin học:

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Hoặc có chứng chỉ tin học A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (thực hiện theo Công văn số 4060/UBND-NC ngày 16/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy đổi giá trị tương đương của chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học).

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

V. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG VÀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

2. Nội dung, hình thức tuyển dụng

Việc xét tuyển được thực hiện theo 02 Vòng như sau:

a) Vòng 1:

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển và vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.

– Sau khi kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển tại Vòng 1, Sở Y tế gửi thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2.

b) Vòng 2:

– Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị).

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Trình tự tuyển dụng và các quy định khác

Thực hiện theo quy định của Luật Viên chức, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Thông tư số 06/2020/TT-BNV.

VI. CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức: thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, cụ thể:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2.

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2.

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm Vòng 2.

2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm Vòng 2.

VII. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1 Mục VI của Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có 2 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Y tế quyết định người trúng tuyển.

2. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VIII. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Việc xét tuyển được thực hiện theo 02 đợt trong năm 2021. Tại mỗi đợt xét tuyển thực hiện tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển vào các ngày làm việc trong tháng (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Trụ sở làm việc của Sở Y tế tỉnh Bình Định (số 756, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ (Chi tiết tại Phụ lục 2).

Tùy thuộc vào tình hình dịch COVID-19, Sở Y tế thông báo hình thức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phù hợp qua thông báo tuyển dụng và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tại địa chỉ: https://syt.binhdinh.gov.vn/Thông tin tuyển sinh, tuyển dụng/Tuyển dụng viên chức năm 2021(Bác sĩ, dược sĩ đại học)/Thông tin tuyển dụng online”.

Riêng kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1, Sở Y tế không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại trụ sở làm việc của Sở Y tế mà chỉ nhận Phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính (thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được tính theo dấu bưu chính trên phong bì) hoặc qua Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tại địa chỉ: https://syt.binhdinh.gov.vn/Thông tin tuyển sinh, tuyển dụng/Tuyển dụng viên chức năm 2021(Bác sĩ, dược sĩ đại học)/Thông tin tuyển dụng online”.

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và chịu trách nhiệm tính chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Y tế sẽ thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Lưu ý Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo tính chính xác, trung thực, đầy đủ của thông tin ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển. Sở Y tế, Hội đồng tuyển dụng không có trách nhiệm liên hệ với người đăng ký dự tuyển để làm rõ hoặc bổ sung về các thông tin ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển.

IX. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Thời gian tổ chức tuyển dụng: Gồm 02 đợt

Đợt 1: Tháng 8/2021 – tháng 9/2021. Thời gian thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế và niêm yết tại trụ sở làm việc Sở Y tế (trong giờ hành chính).

Đợt 2: Tháng 11/2021 – tháng 12/2021. Thời gian thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế và niêm yết tại trụ sở làm việc Sở Y tế (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm tổ chức tuyển dụng: Tại trụ sở làm việc Sở Y tế tỉnh Bình Định (số 756, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn).

X. KINH PHÍ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

Kinh phí phục vụ xét tuyển được sử dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp theo quy định hiện hành.

XI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng tuyển dụng viên chức

– Hội đồng tuyển dụng viên chức do Giám đốc Sở Y tế quyết định thành lập. Thành phần Hội đồng tuyển dụng viên chức gồm 05 hoặc 07 thành viên (thực hiện theo khoản 2 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

– Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đã biểu quyết. Hội đồng tuyển dụng viên chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

– Hội đồng tuyển dụng viên chức được sử dụng tài khoản, con dấu của Sở Y tế trong quá trình tuyển dụng theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

– Hội đồng tuyển dụng viên chức gửi các văn bản, tài liệu liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng cho Ban, Tổ giám sát công tác tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ năm 2021, để theo dõi và thực hiện giám sát.

2. Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức Sở Y tế

Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức Sở Y tế do Giám đốc Sở Y tế quyết định thành lập, có trách nhiệm giám sát kỳ xét tuyển theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

– Thông báo, niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị và đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có) về Kế hoạch tuyển dụng viên chức (bác sĩ, dược sĩ đại học) năm 2021 và các văn bản hướng dẫn liên quan của Sở Y tế.

– Ký kết hợp đồng làm việc; phân công người hướng dẫn tập sự; lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ viên chức đối với những người trúng tuyển theo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức (bác sĩ, dược sĩ đại học) năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Bình Định. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Y tế để xem xét, giải quyết./.

*** Tài liệu đính kèm:

Bảng chỉ tiêu tuyển dụng

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: syt.binhdinh.gov.vn