Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2)

02/12/2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ -UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-SNV ngày 10/11/2022 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế;
Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2) tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Việc tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2) tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho những đơn vị còn thiếu số lượng người làm việc và có nhu cầu đăng ký tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị.
2. Yêu cầu:
– Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo quy định, có phẩm chất đạo đức tốt; am hiểu chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực đăng ký dự tuyển.
– Việc tuyển dụng viên chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật để lựa chọn được những người có trình độ và năng lực theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí cần tuyển dụng.

II. NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG:
1. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

2. Bảo đảm tính cạnh tranh.
3. Tuyển chọn đúng người, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.
4. Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số.
III. CHỈ TIÊU VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng:
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2022 (đợt 2) gồm 229 chỉ tiêu/14 đơn vị bao gồm:
– Trung tâm Giám định y khoa: 02 chỉ tiêu.
– Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm-Mỹ phẩm: 02 chỉ tiêu.
– Bệnh viện Phổi Phạm Hữu chí: 03 chỉ tiêu.
– Bệnh viện Tâm thần: 30 chỉ tiêu.
– Bệnh viện Y học cổ truyền: 07 chỉ tiêu.
– Trung tâm y tế Tp.Vũng Tàu: 20 chỉ tiêu.
– Trung tâm y tế Tp.Bà Rịa: 05 chỉ tiêu
– Trung tâm y tế huyện Long Điền: 22 chỉ tiêu.
– Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ: 53 chỉ tiêu.
– Trung tâm y tế huyện Đất Đỏ: 14 chỉ tiêu.
– Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc: 37 chỉ tiêu.
– Trung tâm y tế huyện Châu Đức: 23 chỉ tiêu.
– Trung tâm y tế Quân dân y huyện Côn Đảo: 04 chỉ tiêu.
– Trường Trung cấp y tế: 07 chỉ tiêu.
(Đính kèm Bản chi tiết các vị trí tuyển dụng của các đơn vị theo Quyết định số 406/QĐ-SNV ngày 10/11/2022 của Sở Nội vụ )
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
Người dự tuyển vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN:
1. Hình thức tuyển dụng viên chức:
Sở Y tế tổ chức tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2022 bằng hình thức xét tuyển và được thực hiện theo 2 vòng được quy định tại Điều 11 Mục 3 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ như sau:
a) Vòng 1:
– Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Sở Y tế sẽ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2. Thời gian cụ thể tổ chức vòng 2 được ghi trong thông báo triệu tập thí sinh.
b) Vòng 2:
– Nội dung phỏng vấn về kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng hoạt động nghề của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
– Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh 30 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo các quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm phỏng vấn quy định tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 2 Mục IV Kế hoạch này (nếu có) cao hơn, lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 2 Mục IV Kế hoạch này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển sẽ quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
1. Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển:
– Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, từ ngày 01/12/2022 đến ngày 30/12/2022, trong giờ hành chính. Mỗi thí sinh nộp 01 phiếu đăng ký dự tuyển và 01 tấm ảnh 4 x 6 cm.
– Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Kế hoạch) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.
2. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức:
– Văn phòng Sở Y tế (bộ phận Tổ chức cán bộ): Số 1, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại số: 02543.811.943.
– Phòng Tổ chức Hành chính/Tổ chức cán bộ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế có nhu cầu tuyển dụng.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN:
1. Thời gian:
– Thông báo danh sách thi sinh đủ điều kiện Vòng 1: Dự kiến tháng 01/2023.
– Tổ chức xét tuyển Vòng 2: Dự kiến tháng 02/2023.
Thí sinh dự tuyển cập nhật vào địa chỉ http://soyte.baria-vungtau.gov.vn để biết thông tin.
2. Địa điểm: Tại trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đường Võ Văn Kiệt, ấp Tây, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (gần Bệnh viện Bà Rịa mới).
VII. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:
Lệ phí xét tuyển được thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Văn phòng Sở:
– Tham mưu Giám đốc thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; tổng hợp và lập danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định;
– Niêm yết Kế hoạch này tại trụ sở làm việc;
– Tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức theo quy định;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức.
2. Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở:
Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật và Kế hoạch này, phối hợp Văn phòng Sở thu, chi phí xét tuyển viên chức năm 2022 theo quy định;
3. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:
– Phối hợp với Văn phòng Sở tiếp nhận phiếu đăng ký tuyển dụng.
– Cử cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu của Hội đồng thi tuyển tham gia Hội đồng, các Ban của Hội đồng thi tuyển khi có yêu cầu và thực hiện một số nội dung khác có liên quan.
– Trường Trung cấp Y tế chuẩn bị Hội trường phục vụ cho công tác xét tuyển viên chức.
Trên đây là Kế hoạch Tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022 (đợt 2)./.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 04 tháng 07 năm 2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc ban hành quy định thẩm quyền quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp y tế và sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Y tế;
Theo đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 4543/SYT-VP ngày 07 tháng10 năm 2022 về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022, phụ lục điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức ngày 10/11/2022 của Sở Y tế;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 tại 14 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, gồm các nội dung sau:
1. Nhu cầu tuyển dụng là: 229 (Hai trăm hai mươi chín) chỉ tiêu trong tổng số lượng người làm việc được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022, cụ thể:
– Trung tâm Giám định Y khoa: 2 chỉ tiêu
– Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm: 2 chỉ tiêu
– Bệnh viện Tâm thần: 30 chỉ tiêu
– Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí: 3 chỉ tiêu

– Bệnh viện Y học cổ truyền: 7 chỉ tiêu
– Trường Trung cấp Y tế: 7 chỉ tiêu
– Trung tâm y tế Tp Vũng Tàu: 20 chỉ tiêu
– Trung tâm y tế Tp Bà Rịa: 5 chỉ tiêu
– Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ: 53 chỉ tiêu
– Trung tâm y tế huyện Long Điền: 22 chỉ tiêu
– Trung tâm y tế huyện Đất Đỏ: 14 chỉ tiêu
– Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc: 37 chỉ tiêu
– Trung tâm y tế huyện Châu Đức: 23 chỉ tiêu
– Trung tâm y tế Quân dân Y huyện Côn Đảo: 4 chỉ tiêu
(Kèm theo bảng nhu cầu chi tiết)
2. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển viên chức.
3. Thời gian tuyển dụng: Kể từ tháng 11/2022.
4. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
5. Trình tự, thủ tục tuyển dụng và các nội dung liên quan đến tuyển dụng viên chức:
– Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
– Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
– Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.
6. Kinh phí và lệ phí xét tuyển: thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT- BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Điều 2. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm:
– Tổ chức triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

– Chỉ đạo việc tổ chức thông tin rộng rãi kế hoạch tuyển dụng viên chức trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
– Kịp thời báo cáo bằng văn bản đến Ban giám sát kỳ thi tuyển, xét tuyển viên chức (do Sở Nội vụ thành lập) về kế hoạch tổ chức xét tuyển của đơn vị để Ban Giám sát tiến hành giám sát kỳ xét tuyển theo quy định.
– Thực hiện thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển theo quy định.
– Báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin:  soyte.baria-vungtau.gov.vn