Sở Y tế tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020

25/11/2020

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị định số 115/2020/NĐ-CP);

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức và Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/08/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2019/TT-BNV);

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định;

Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh Bình Định;

Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp; chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2020;

Công văn số 867/UBND-NC ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng bác sĩ đào tạo liên thông và đào tạo tại các cơ sở ngoài công lập;

Công văn số 1341/SNV-CCVC ngày 27/8/2020 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế.

Công văn số 1703/SNV-CCVC ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc thỏa thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế.

II.   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đối với bác sĩ đào tạo liên thông, chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học công lập và bác sĩ được đào tạo chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập; nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân tại tuyến y tế cơ sở.

Đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

2.  Yêu cầu

Tổ chức tuyển dụng viên chức nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật;

Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan;

Đảm bảo tính cạnh tranh;

Mọi công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đều được tham gia dự tuyển;

Tuyển chọn đúng vị trí việc làm, bảo đảm đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch cần tuyển dụng theo quy định.

III.   ĐỐI TƯỢNG, NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Đối tượng: Bác sĩ đa khoa, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại Mục IV Kế hoạch này.

Tổng nhu cầu tuyển dụng: 51 bác sĩ (Chi tiết nhu cầu tuyển dụng tại Phụ lục 1)

IV. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện

Thực hiện theo quy định của Luật Viên chức, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Thông tư số 03/2019/TT-BNV.

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu đính kèm);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

3.  Tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng của bác sĩ

Thực hiện theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

Các bác sĩ đào tạo liên thông, chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học công lập và bác sĩ được đào tạo chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập.

Các bác sĩ thuộc đối tượng nêu trên chỉ được đăng ký dự tuyển về các đơn vị trực thuộc Sở Y tế sau: Bệnh viện Tâm thần; Trung tâm y tế các huyện, thị xã; các Trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc các Trung tâm y tế huyện, thị xã.

V. CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm.

VI. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Hình thức: Xét tuyển.

2. Nội dung: Việc xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự xét tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự xét tuyển được tham dự vòng 2.

Sau khi kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự xét tuyển tại vòng 1, Sở Y tế gửi thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng

Vòng 2:

Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự xét tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm

Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự xét tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị).

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3.  Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) được quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

Trường hợp có 2 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Y tế quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

4.  Trình tự xét tuyển và các quy định khác

Thực hiện theo quy định của Luật Viên chức, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Thông tư số 03/2019/TT-BNV.

5.  Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế và niêm yết tại trụ sở làm việc Sở Y tế (trong giờ hành chính).

Địa điểm thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trụ sở làm việc Sở Y tế (số 756 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu phiếu đính kèm (Chi tiết tại Phụ lục 2) được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế kèm theo Kế hoạch này.

Người đăng ký dự tuyển viên chức gửi Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu điện thì thời điểm người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển được xác định theo ngày trên dấu bưu cục đi.

Thời gian xét tuyển:

Sở Y tế thông báo thời gian tổ chức các vòng trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế và niêm yết tại trụ sở làm việc Sở Y tế.

Tài liệu ôn thi: Do Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định và thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

Địa điểm phỏng vấn: Tại trụ sở của Sở Y tế Bình Định (số 756, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí phục vụ xét tuyển được sử dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp theo quy định hiện hành.

2.  Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Y tế

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Y tế do Giám đốc Sở Y tế quyết định thành lập. Thành phần Hội đồng tuyển dụng viên chức gồm 05 hoặc 07 thành viên theo khoản 2 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Hội đồng xét tuyển được sử dụng tài khoản, con dấu của Sở Y tế trong quá trình tuyển dụng theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

Hội đồng xét tuyển làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đã biểu quyết. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ, quyền hạn theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Gửi các văn bản, tài liệu liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng cho Ban giám sát công tác tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ năm 2020, để theo dõi và thực hiện giám sát.

3.  Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức Sở Y tế

Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức Sở Y tế do Giám đốc Sở Y tế quyết định thành lập, có trách nhiệm giám sát kỳ thi theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4.  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Thông báo, niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị và đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có) về Kế hoạch tuyển dụng viên chức (bác sĩ đào tạo liên thông; bác sĩ đào tạo chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập) năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan của Sở Y tế.

Ký kết hợp đồng làm việc; phân công người hướng dẫn tập sự; lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ viên chức đối với những người trúng tuyển theo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức (bác sĩ đào tạo liên thông và đào tạo tại các cơ sở ngoài công lập) năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Bình Định. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Y tế để xem xét, giải quyết.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: syt.binhdinh.gov.vn