Sở Y tế tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020

31/12/2020

CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

– Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị định số 115/2020/NĐ-CP);

– Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2019/TT-BNV);

– Các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp đối với viên chức của Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan;

– Thông tư 288/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

– Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định; Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh Bình Định;

– Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp; chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2020;

– Công văn số 1703/SNV-CCVC ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc thỏa thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế.

– Công văn số 1970/SNV-CCVC ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc thỏa thuận bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế.

II.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Tổ chức tuyển dụng đủ số lượng viên chức theo yêu cầu, phù hợp với kế hoạch tinh giản biên chế của ngành Y tế đến năm 2021; tuyển dụng đúng đối tượng và nhu cầu vị trí việc làm trên cơ sở số lượng vị trí việc làm của ngành Y tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Tuyển chọn những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác theo yêu cầu của vị trí việc làm để bổ sung cho đội ngũ viên chức ngành Y tế.

2.  Yêu cầu

– Tổ chức tuyển dụng viên chức nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật;

– Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan;

– Đảm bảo tính cạnh tranh;

– Mọi công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đều được tham gia dự tuyển;

– Tuyển chọn đúng vị trí việc làm, bảo đảm đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch cần tuyển dụng theo quy định.

III.  NHU CẦU VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 332 chỉ tiêu (Chi tiết tại Phụ lục 1, 2, 3 đính kèm).

2. Phương thức tuyển dụng viên chức: Thực hiện thông qua thi tuyển.

IV.   ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện

Thực hiện theo quy định của Luật Viên chức, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Thông tư số 03/2019/TT-BNV.

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu Phụ lục 4 đính kèm);

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển

2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

3.  Về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của các chức danh

– Thực hiện theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp vị trí việc làm do Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan quy định (theo Phụ lục 1, 2, 3 đính kèm).

– Chứng chỉ ngoại ngữ:

+ Đối với trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gồm: TOEFL PBT 400, TOEFL CBT 97, TOEFL ITP 400 TOEFL iBT 30, IELTS 3.0 và TOEIC 350 trở lên) hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với người đăng ký dự tuyển vào các đơn vị thuộc Trung tâm y tế các huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh.

+ Đối với trình độ chuyên môn Cao đẳng, Trung cấp: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Chứng chỉ tin học: Có chứng chỉ tin học trình độ A, B hoặc chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

V.   CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2 theo quy định tại khoản 1, Mục VI của Kế hoạch này.

VI.   NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

1. Nội dung và hình thức

– Hình thức: Thi tuyển

– Môn thi và cách thức tiến hành:

+ Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy, gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Miễn thi phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông

+ Vòng 2: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành

Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi ở vòng 1 thì được thi tiếp vòng

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển).

Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề).

Thang điểm: 100 điểm.

2.  Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

– Thời gian thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế và niêm yết tại trụ sở làm việc Sở Y tế (trong giờ hành chính).

– Địa điểm thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Trụ sở làm việc Sở Y tế, số 756 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại 0256.3791422.

– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu phiếu đính kèm (Phụ lục 4) được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế kèm theo Kế hoạch này.

– Người đăng ký dự tuyển viên chức gửi Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu điện thì thời điểm người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển được xác định theo ngày trên dấu bưu cục đi.

– Thí sinh nộp phí đăng ký dự tuyển theo thông báo của Sở Y tế: thời gian nộp phí kể từ khi danh sách thí sinh đủ điều kiện được các cấp có thẩm quyền phê duyệt cho đến trước ngày thi ít nhất 03 ngày.

3.  Thời gian và địa điểm tổ chức các vòng thi

– Sở Y tế thông báo thời gian và địa điểm tổ chức các vòng thi ít nhất 15 ngày trước khi tổ chức các vòng

– Tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức ôn thi: Do Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định và thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

4.  Trình tự thi tuyển và các quy định khác

Thực hiện theo quy định của Luật Viên chức, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Thông tư số 03/2019/TT-BNV.

VII.   XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1 Mục V của Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 quy định tại khoản 1 Mục VI của Kế hoạch này cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 1 Mục V của Kế hoạch này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Y tế quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau

VIII.   KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức thi tuyển viên chức ngành Y tế sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2021 theo quy định hiện hành.\

2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng tuyển dụng viên chức

– Hội đồng tuyển dụng viên chức do Giám đốc Sở Y tế quyết định thành lập. Thành phần Hội đồng tuyển dụng viên chức gồm 05 hoặc 07 thành viên theo khoản 2 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

– Hội đồng tuyển dụng được sử dụng tài khoản, con dấu của Sở Y tế trong quá trình tuyển dụng theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

– Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đã biểu quyết. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ, quyền hạn theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

– Gửi các văn bản, tài liệu liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng cho Ban giám sát công tác tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ năm 2020, để theo dõi và thực hiện giám sát.

Ban Giám sát kỳ tuyển dụng viên chức Sở Y tế: Ban Giám sát kỳ tuyển dụng viên chức Sở Y tế do Giám đốc Sở Y tế quyết định thành lập, có trách nhiệm giám sát kỳ thi theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở

– Thông báo, niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị và đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có) về Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Y tế.

– Ký kết hợp đồng làm việc; phân công người hướng dẫn tập sự; lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ viên chức đối với những người trúng tuyển theo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành y tế tỉnh Bình Định năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Bình Định. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Y tế để xem xét, giải quyết./.

‘*** Tài liệu đính kèm: 

Nhu cầu tuyển dụng tuyến tỉnh 

Nhu cầu tuyển dụng tuyến huyện

Nhu cầu tuyển dụng tuyến xã

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: syt.binhdinh.gov.vn