Sở Y Tế tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2)

24/09/2020

Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 – 2021;

Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu thu hút bác sĩ, dược sĩ năm 2020;

Căn cứ Công văn số 4343/UBND-NC ngày 25 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng bác sĩ, dược sĩ theo chính sách thu hút của tỉnh;

Theo Kế hoạch số 60/KH-SYT ngày 08/7/2020 của Sở Y tế về tuyển dụng viên chức (bác sĩ, dược sĩ đại học) năm 2020.

Sở Y tế thông báo việc tổ chức tuyển dụng viên chức (Bác sĩ, dược sĩ đại học) năm 2020 (Đợt 2), cụ thể:

NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

Đối tượng: Bác sĩ, dược sĩ đại học.

Số lượng: 226 bác sĩ, dược sĩ đại học, trong đó:

– Bác sĩ chuyên khoa I: 05

– Bác sĩ: 219

– Dược sĩ đại học: 02

(Chi tiết tại Phụ lục 1)
I.ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.Điều kiện:

Thực hiện theo quy định của Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự xét tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự xét tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.Tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng của bác sỹ, dược sỹ đại học:

Thực hiện theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược; Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

Bác sỹ, dược sỹ đại học phải học và tốt nghiệp tại các Trường Đại học y, dược theo danh sách các trường được nêu trong Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu thu hút bác sĩ, dược sĩ năm 2020.

II.HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1.Hình thức: Xét tuyển

2.Nội dung: Việc xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng như sau:

* Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự xét tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự xét tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự xét tuyển được tham dự vòng 2.

Sau khi kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự xét tuyển tại vòng 1, Sở Y tế gửi thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2.

* Vòng 2:

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự xét tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Thời gian phỏng vấn 30 phút.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3.Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời gian thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bắt đầu từ ngày 25/9/2020 đến hết ngày 05/11/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trụ sở làm việc Sở Y tế (Số 756 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển (Phụ lục 2).

Người đăng ký dự tuyển viên chức gửi Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu điện thì thời điểm người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển được xác định theo dấu bưu cục đi.

Thời gian xét tuyển (Phỏng vấn): Trong tháng 11/2020 (Hội đồng xét tuyển sẽ có thông báo về thời gian thực hiện phỏng vấn).

4.Địa điểm phỏng vấn: Tại trụ sở của Sở Y tế Bình Định (số 756, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn).

5.Nội dung ôn tập: Thực hiện theo Thông báo số 04/TB-HĐTD ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế về nội dung tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức (Bác sĩ, dược sĩ đại học) năm 2020.

Các nội dung khác liên quan đến việc tuyển dụng thực hiện theo Kế hoạch số 60/KH-SYT ngày 08/7/2020 của Sở Y tế về tuyển dụng viên chức (Bác sĩ, dược sĩ đại học) năm 2020.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết 

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: syt.binhdinh.gov.vn