Sở Y tế tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020

10/09/2020

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật viên chức số 52/2019/QH12 ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng tỉnh Hoà Bình; Căncứ Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2020; Quyết định số 127/QĐ-SYT ngày 17/01/2020 của Sở Y tế Hòa Bình về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức y tế cơ sở trực thuộc Sở Y tế năm 2020;

Căn cứ Công văn số 31/SNV-TCBC&TCPCP ngày 06/01/2020 của Sở Nội vụ về việc thông báo và hướng dẫn thực hiện biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động năm 2020;

Thực hiện Công văn số 980/UBND-NC ngày 26/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ – CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ; Công văn số 1674/SNV – CCVC ngày 28/6/2019 của Sở Nội vụ Hòa Bình về việc hướng dẫn tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển công chức, viên chức; Công văn số 1437/SNV-TCBC&TCPCP ngày 02/6/2020 của Sở Nội vụ về việc cơ cấu chuyên môn thực hiện kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2020 của Sở Y tế; Công văn số 1653/SNV-TCBC&TCPCP ngày 25/6/2020 về việc điều chỉnh cơ cấu chuyên môn thực hiện kế hoạch biên chế sự nghiệp Y tế năm 2020; Công văn số 2021/SNV-CCVC ngày 04/8/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2020.

Căn cứ Kế hoạch số 1801 /SYT-TCCB ngày 17/8/2020 của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình về Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình năm 2020.

Sở Y tế tỉnh Hòa Bình Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 bổ sung cho các đơn vị trực thuộc Sở như sau:

I. CHỈ TIÊU CHUYÊN NGÀNH

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 92 chỉ tiêu. Số chỉ tiêu theo từng vị trí việc làm tại các đơn vị, yêu cầu về trình độ chuyên môn tuyển dụng như sau:

1.1. Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình: 1 chỉ tiêu

– Bác sĩ đa khoa: 01

1.2. Trung tâm Giám định Y khoa: 01 chỉ tiêu

– Bác sĩ đa khoa: 01

1.3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 02 chỉ tiêu

– Bác sĩ đa khoa: 02

1.4. Trung tâm Y tế huyện Mai Châu: 14 chỉ tiêu

– Bác sĩ đa khoa, bác sĩ Y học dự phòng: 05 (Thực hiện cử tuyển: 01)

– Bác sĩ đa khoa: 02

– Dược sĩ đại học: 02

– Y tế công cộng: 01

– Điều dưỡng đại học: 03

– Bác sĩ Y học cổ truyền: 01

1.5. Trung tâm Y tế huyện Cao Phong: 10 chỉ tiêu

– Điều dưỡng đại học: 03

– Điều dưỡng cao đẳng: 01

– Kỹ thuật phục hồi chức năng cao đẳng: 01

– Công tác xã hội đại học: 01

– Bác sĩ đa khoa: 04 (Thực hiện cử tuyển: 02)

1.6. Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi: 06 chỉ tiêu

– Y tế công cộng: 01

– Điều dưỡng Trung cấp (có chứng chỉ Dân số viên): 01

– Kỹ thuật phục hồi chức năng cao đẳng : 01

– Bác sĩ đa khoa, bác sĩ Y học dự phòng: 01

– Bác sĩ đa khoa: 02 (Thực hiện cử tuyển: 01)

1.7. Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn: 11 chỉ tiêu

– Kỹ thuật gây mê đại học: 01

– Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đại học (Kỹ thuật hình ảnh y học ĐH): 02

– Bác sĩ đa khoa: 06 (Thực hiện cử tuyển: 02)

– Bác sĩ Y học cổ truyền: 02

1.8. Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn: 10 chỉ tiêu

– Dược sĩ đại học: 01

– Y sĩ đa khoa (có chứng chỉ Dân số viên): 01

– Văn thư; Lưu trữ; Hành chính-văn thư cao đẳng: 01

– Bác sĩ đa khoa: 02

– Bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học dự phòng: 05 (Thực hiện cử tuyển: 02)

1.9. Trung tâm Y tế Thành phố: 08 chỉ tiêu

– Bác sĩ đa khoa: 03

– Bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học dự phòng: 05 (Thực hiện cử tuyển: 03)

1.10. Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc: 11 chỉ tiêu

– Hành chính; quản trị nhân lực đại học: 01

– Kỹ thuật thiết bị y tế cao đẳng: 01

– Kỹ thuật phục hồi chức năng cao đẳng: 01

– Bác sĩ đa khoa: 04 (Thực hiện cử tuyển: 01)

– Bác sĩ y học dự phòng: 04 (Thực hiện cử tuyển: 01)

1.11. Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy: 11 chỉ tiêu

– Bác sĩ Răng hàm mặt: 01

– Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đại học (Kỹ thuật hình ảnh y học ĐH): 01

– Bác sĩ đa khoa: 06 (Thực hiện cử tuyển: 02)

– Dinh dưỡng đại học: 01

– Dược sĩ cao đẳng: 01

– Dược sĩ đại học: 01 (Thực hiện cử tuyển)

1.12. Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc: 04 chỉ tiêu

– Bác sĩ đa khoa: 02

– Bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học dự phòng: 01

– Kỹ thuật xét nghiệm cao đẳng: 01

1.13. Bệnh viện Y học cổ truyền: 03

– Bác sĩ Y học cổ truyền: 01

– Bác sĩ đa khoa: 02 (Thực hiện cử tuyển: 01)

II. NGUYÊN TẮC, PHẠM VI, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Nguyên tắc

– Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng theo quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; Thông tư 03/2019/TT-BNV.

– Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

– Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm.

– Không thực hiện việc bảo lưu kết quả cho kỳ tuyển dụng lần sau.

– Không tiếp nhận các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

2. Phạm vi: Việc tuyển dụng viên chức y tế để bổ sung kịp thời đội ngũ viên chức y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

3. Hình thức

Việc tuyển dụng được thực hiện bằng hình thi tuyển, gồm 02 vòng thi, cụ thể như sau:

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy, gồm 3 phần:

– Phần I. Thi môn Kiến thức chung: Gồm 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

– Phần II. Thi môn Ngoại ngữ: Gồm 30 câu hỏi Tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

– Phần III: Thi môn Tin học: Gồm 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

– Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

+ Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

– Miễn phần thi Tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

*Kết quả thi vòng 1

Người dự tuyển trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi ở vòng 1 thì được thi tiếp vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Hình thức thi: Thi viết.

– Thang điểm: 100 điểm.

– Thời gian thi: 180 phút.

(Có danh mục tài liệu ôn thi cho từng vị trí việc làm đăng tải trên Cổng Thông tin điển tử của Sở Y tế Hòa Bình : http://soytehoabinh.gov.vn)

4. Đối tượng dự tuyển

Người có trình độ chuyên môn được đào tạo đúng với các yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.

5. Điều kiện

a) Điều kiện chung: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự thi tuyển viên chức:

– Có phẩm chất, đạo đức tốt. Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, có nguyện vọng công tác lâu dài tại tỉnh Hoà Bình từ 5 năm trở lên;

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên; – Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có bản cam kết công tác tại tỉnh Hòa bình từ 5 năm trở lên; – Có lý lịch rõ ràng;

– Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng xét tuyển.

Đối với người tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ tuyển dụng vị trí việc làm là giáo viên Trường Trung cấp Y tế, phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm (bản sao có công chứng).

b) Điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học đối với người dự tuyển

Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên đối với vị trí dự tuyển viên chức chuyên ngành là hạng III; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên đối với vị trí dự tuyển viên chức chuyên ngành hạng IV (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam). Cụ thể:

+ Đối với các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo quy định tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ, ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên có giá trị sử dụng phải đảm bảo đúng quy định tại Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đã cấp, được công nhận và còn thời hạn sử dụng có giá trị thay thế trình độ A2, B1, B2, C1, C2 theo bảng quy chuẩn trình độ tại mục 4, Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành.

Tin học: Có trình độ tin học tối thiểu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (thực hiện theo quy định tại Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin).

Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chuyên môn và các chứng chỉ khác theo quy định của vị trí đăng ký dự tuyển.

6. Ưu tiên trong tuyển dụng

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 (người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 7,5 điểm thì ghi trong phiếu dự tuyển là: Diện ưu tiên 1);

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5,0 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 (người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 5,0 điểm thì ghi trong phiếu dự tuyển là Diện ưu tiên 2);

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 (người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 2,5 điểm thì ghi trong phiếu dự tuyển là Diện ưu tiên 3).

d) Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại mục a, b, c nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

e) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

7. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HỒ SƠ SAU KHI TRÚNG TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu Phụ lục ban hành theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng (nếu đăng ký dự tuyển từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Ngoài Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định (nêu trên), người đăng ký dự tuyển phải bổ sung một số giấy tờ sau:

– Bản sao Bằng tốt nghiệp chuyên ngành; kết quả học tập; chứng chỉ theo yêu cầu vị trí đăng ký dự tuyển; chứng chỉ tin học, ngoại ngữ. (Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt).

– Bản sao Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu thí sinh đăng ký dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên);

– Bản sao Giấy khai sinh bản chính nếu thí sinh là người dân tộc thiểu số.

– Hai ảnh 4×6, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, thời gian chụp không quá 06 tháng, ghi đủ họ tên và ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh; 04 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ của người nhận.

– Đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2020, chưa có Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo có thể thay bằng giấy chứng nhận tốt nghiệp. Nếu trúng tuyển, thời điểm làm Hồ sơ trúng tuyển phải có Bằng chính.

2. Hồ sơ sau khi trúng tuyển

Sau khi có thông báo kết quả thi tuyển, người trúng tuyển phải đến Hội đồng tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng; hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tuyển dụng theo quy định. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

3. Hồ sơ gồm có:

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu quy định);

– Bản chính giấy khai sinh;

– Bản chính các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện, thành phố trở lên cấp và còn giá trị sử dụng trong vòng 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản cam kết công tác tại đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình từ 5 năm trở lên (không kể thời gian tập sự);

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và nhận hồ sơ: Từ ngày 03/9/2020 đến hết ngày 05/10/2020, trong ngày làm việc.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình.

Địa chỉ: Số 98 – Đường Trần Hưng Đạo – thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình.

Các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng năm 2020 sẽ được Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Y tế thông tin tại Cơ quan Sở Y tế và trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình : http://soytehoabinh.gov.vn

Sở Y tế Hòa Bình đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên và những người có nhu cầu biết nội dung trên./.

Nguồn tin: soytehoabinh.gov.vn