word-the-cao

Bộ đề thi tuyển công chức tỉnh năm 2016 môn Tài chính, kế toán

Giá: 10,000

Bộ đề gồm 2 file:

– Bộ đề trắc nghiệm

– Bộ đề thi viết

Tham khảo bộ đề:

Đề số 1: Anh (chị) hãy chọn phương án đúng trong các phương án của các câu hỏi sau đây:

 

Câu 1: Theo Điều 55 của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kế toán trưởng có quyền sau đây:

 1. Điều hành về kế toán, chuyên môn và hoạt động của đơn vị;
 2. Tổ chức hoạt động kinh doanh, kế toán của đơn vị;
 3. Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
 4. Độc lập về kế toán nhưng phụ thuộc vào thủ trưởng đơn vị.

Câu 2: Theo quy định của Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015, cơ quan nào quy định phí kiểm soát giết mổ động vật ?

 1. Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.
 2. Ủy ban nhân dân tỉnh.
 3. Bộ Tài chính.
 4. Hội đồng nhân dân tỉnh.

Câu 3: Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ áp dụng cho đối tượng nào?

 1. Đơn vị sự nghiệp công
 2. Doanh nghiệp Nhà nước
 3. Doanh nghiệp tư nhân
 4. Đơn vị quản lý nhà nước

Câu 4: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?

 1. Bộ Tài chính
 2. Quốc Hội
 3.      Chính phủ
 4.     Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội

Câu 5: Theo Điều 55 của  Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kế toán trưởng có trách nhiệm:

 1. Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong và ngoài đơn vị kế toán;